วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ปราศจากยาเสพติด พิชิตความยากจน การคมนาคมสะดวก"


 
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้เทียบเท่าชุมชนเมือง
2. พัฒนาด้านสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความสามารถในการป้องกันรักษาตนเอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
3. พัฒนาอาชีพให้มั่นคง เกษตรกรรมที่ยั่งยืน เพื่อให้คนในชุมชนพอมีพอกิน มีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน
4. พัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบด้านต่อเนื่องตลอดไป ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ กฎหมาย สังคมและการเมือง
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลสามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208