องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
นายก
นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์
นายก อบต.แก่งเลิงจาน
ปลัด
นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียน
logo logo logo
(QR-CODE อบต.แก่งฯ)
logo
logo
logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo

แก่งเลิงจานธารสวยใส เสื่อกกไหลใจงามล้ำ ฮีตครองธรรมสืบอีสาน ราษฎร์สำราญด้วยวิถีที่พอเพียง

ดูทั้งหมด..96

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เอกสารประชาสัมพันธ์และคู่มือยืนยันผู้ประกอบการโครงการเราชนะการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเราชนะ
    [] [วันที่ : 2021-02-17 ,อ่าน : 8 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แจ้งประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 และประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศองค์การ
    [] [วันที่ : 2021-02-02 ,อ่าน : 9 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สำนักปลัด อบต.แก่งเลิงจาน
    [] [วันที่ : 2021-01-25 ,อ่าน : 41 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสา
    [] [วันที่ : 2020-12-24 ,อ่าน : 47 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2020-12-24 ,อ่าน : 27 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภ
    [] [วันที่ : 2020-12-23 ,อ่าน : 39 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเม
    [] [วันที่ : 2020-12-22 ,อ่าน : 35 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม
    [] [วันที่ : 2020-12-18 ,อ่าน : 28 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2020-12-16 ,อ่าน : 43 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง สังกัด สำนักปลัด อบต.แก่งเลิงจาน
    [] [วันที่ : 2020-12-03 ,อ่าน : 38 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ดูทั้งหมด..7

Seminar !! News

วาระการประชุม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 4 / 2562 4 ธันวาคม 2562
    [] [วันที่ : 2019-12-13 ,อ่าน : 128 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 /2562 18 ตุลาคม 2562
    [] [วันที่ : 2019-10-25 ,อ่าน : 142 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญที่ 3 / 2562 6 กันยายน 2562
    [] [วันที่ : 2019-09-13 ,อ่าน : 144 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2562 8 สิงหาคม 2562
    [] [วันที่ : 2019-08-16 ,อ่าน : 130 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญที่ 3 / 2562 1 สิงหาคม 2562
    [] [วันที่ : 2019-08-06 ,อ่าน : 169 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ดูทั้งหมด..7

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
    [] [วันที่ : 2020-04-24 ,อ่าน : 95 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
    [] [วันที่ : 2020-04-01 ,อ่าน : 105 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์
    [] [วันที่ : 2019-06-20 ,อ่าน : 194 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
    [] [วันที่ : 2019-06-20 ,อ่าน : 206 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย ร.
    [] [วันที่ : 2019-06-18 ,อ่าน : 232 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย จ
    [] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 189 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 263 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ดูทั้งหมด..7

My logo

   https://www.youtube.com/watch?v=E4_Wnbw-b54&feature=youtu.be          
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น จำนวน 1 คัน รองรับผู้โดยสาร จำนวน 44 คน เดืนทางไปจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกน้อยหน่าปลอดสารพิษฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [B0) จ้างเครื่องเสียง ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (โดยแบ่งออกเป็น 13 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน คือวันพุธ และวันพฤหัสบดี รวม 25 ครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [15) จ้างผลิตสื่อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ จำนวน 1 หลัง ขนาดอาคาร กว้าง 1.80 เมตร ยาว 1.80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [15) จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 จำนวน 1 จุด วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศ.ก. 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [P0) จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 89 ท่อน พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ขนาด 1.30x1.30x1.40 เมตร พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [15) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน ณ บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..8

Collect income !! News

งานจัดเก็บรายได้

ค ำร้องขอแก้ไขบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง/บัญชีรำยกำรห้องชุด ตำมมำตรำ 32 พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562
    [] [วันที่ : 2020-07-20 ,อ่าน : 60 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม
    [] [วันที่ : 2019-08-20 ,อ่าน : 151 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 215 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย ภป.4
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 173 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 188 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 2
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 204 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ปี พ.ศ.2560
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 256 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
ประกาศ การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง พ.ศ.2550
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 167 ,โดย : นายมนูญ คงอินทร์ ]
ดูทั้งหมด..39

News !! News

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    [] [วันที่ : 2020-11-02 ,อ่าน : 42 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ 2561.pdf
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 247 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ 2562.pdf
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 201 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
    [] [วันที่ : 2019-06-14 ,อ่าน : 232 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายนพ.ศ. 2557
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 231 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคมพ.ศ. 2556
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 186 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคมพ.ศ. 2556
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 159 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายนพ.ศ. 2557
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 205 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2557
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 168 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2557
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 242 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ดูทั้งหมด..7

News !! News

แบบฟอร์มและรายงาน

แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
    [] [วันที่ : 2020-04-24 ,อ่าน : 95 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
    [] [วันที่ : 2020-04-01 ,อ่าน : 105 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์
    [] [วันที่ : 2019-06-20 ,อ่าน : 194 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
    [] [วันที่ : 2019-06-20 ,อ่าน : 206 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย ร.
    [] [วันที่ : 2019-06-18 ,อ่าน : 232 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย จ
    [] [วันที่ : 2019-06-17 ,อ่าน : 189 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
    [] [วันที่ : 2019-06-06 ,อ่าน : 263 ,โดย : ผู้ดูแลระบบ ]
ดูทั้งหมด..28

One Page !! News

One Page

ข่าวประชาสัมพันธ์
....ประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน.....
[โพสต์วันที่ : 2021-02-09 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ประชาสัมพันธ์ข่าวงานกฎหมายและคดี สำนักปลัด อบต.แก่งเลิงจาน.....
[โพสต์วันที่ : 2021-02-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
....ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565).....
[โพสต์วันที่ : 2021-01-29 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แก่งเลิงจาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 / 2564.....
[โพสต์วันที่ : 2020-10-01 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
....ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่.....
[โพสต์วันที่ : 2020-09-22 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ดูทั้งหมด..28

One Page !! News

One Page

ข่าวประชาสัมพันธ์
....องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563) ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้าน.....
[โพสต์วันที่ : 2020-05-14 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
....โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด.....
[โพสต์วันที่ : 2020-05-13 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ / อปพร./ฝ่ายปกครอง/ชรบ./สมาชิกสภา อบต. แก่งเลิงจาน ประจำจุดตรวจฯ
....องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกำลังเจ้าหน้าที่ / อปพร./ฝ่ายปกครอง/ชรบ./สมาชิกสภา อบต. แก่งเลิงจาน ประจำจุดตรวจ จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค.....
[โพสต์วันที่ : 2020-04-20 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
....การดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใ.....
[โพสต์วันที่ : 2020-04-17 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก
....อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก.....
[โพสต์วันที่ : 2019-06-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo

จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208