ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
          องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน แต่เดิมเป็นสภาตำบลแก่งเลิงจานซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 จัดตั้งขึ้นตามตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามา ร่วมกับบริหารงานของตำบลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องที่และราษฎร เป็นส่วนรวมอันจะเป็นทางนำราษฎร ไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย
สาเหตุที่ชื่อว่าตำบลแก่งเลิงจานนั้นไม่ปรากฎแน่ชัดว่าก่อตั้งในปี พ.ศ.ใด แต่ผู้รู้สันนิษฐานว่าเนื่องจากมีอ่างเก็บน้ำอยู่หนึ่งแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ และราษฎรได้อพยพมาอยู่จึงได้ตั้งชื่ออ่างเก็บน้ำนั้นว่าแก่งเลิงจานตั้งแต่นั้นมา 
แต่เดิมนั้น พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ ตำบลท่าสองคอน ปัจจุบันแยกออกมาเป็นตำบลแก่งเลิงจาน มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 17 หมู่บ้าน

ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องทุกข์ร้องเรียน

ร้องทุกข์ร้องเรียน
ร้องทุกข์ร้องเรียน
 
การพัฒนาขององค์การบริการส่วนตำบล
          วันที่ 1 มีนาคม 2509 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่ง ที่ 275/2509 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน (ฉบับที่ 2) ขึ้น โดยรวมคณะกรรมการตำบลและสภาตำบล เข้าเป็นองค์กรเดียวกัน เช่นเกี่ยวกับแบบการปกครองของสุขาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาวการณ์ยิ่งขึ้น และให้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติรับหลักการ 
เป็นที่สังเกตว่าคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวนี้เป็นเพียงระเบียบปฏิบัติในท้องที่บางแห่ง มิได้เป็นการบริการราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ได้ระบุไว้ 
วันที่ 13 ธันวาคม 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 แก้ไขปรับปรุงระเบียบบริการของตำบลและให้ปรับปรุงตำบลให้เป็นสภาตำบล ตามประกาศปฏิวัติฉบับที่นี้ ภายใน 3 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะนั้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
อย่างไรก็ตาม ฐานะของสภาตำบลยังไม่ได้เป็นนิติบุคคล แต่ถือเป็นหน่วยหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยย่อยขององค์การบริหารขององค์การบริการส่วนจังหวัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0309/ ว 438 ลงวันที่ 29 กันยายน 2509 ด่วนมาก ที่ มท 0309/ ว 99 ลงวันที่ 1 มีนาคม 251 และหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0309/1898 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2510 
การที่สภาตำบลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคล ทำให้การบริหารงานไม่สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความคล่องตัวในการบริหาร รัฐบาลจังปรับปรุงฐานะของสภาตำบลเสียใหม่ให้เป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถรองรับการกกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ตาม พ. ร. บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 6 และยกฐานะสภาตำบลซึ่งมีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 43 ประกอบด้วยสภาองค์การบริการส่วนตำบลและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 44 พ. ร. บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ. ศ. 2537 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 
เกณฑ์ที่กำหนดให้สภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริการส่วนตำบล พ. ศ. 2537 มาตรา 40 สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย 
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตำบลตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 40 และมาตรา 95 ให้พ้นจากสภาพแห่งสภาตำบลหนับแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์ สิทธิ์ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 41 และ 95 วรรคสี่ 
สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ช่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประเทศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย 

 
ลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบล
          อบต. เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น ทำอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลักษณะขององค์กร เป็นองค์กรขนาดเล็ก รับผิดชอบหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตตำบล ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ การพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ต่างๆ เช่น ถนนหลวง ไฟฟ้า ประปา 
 

วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
          ตาม มาตรา 67 ภายในใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208