My logo
  1 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [P0) จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น จำนวน 1 คัน รองรับผู้โดยสาร จำนวน 44 คน เดืนทางไปจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกน้อยหน่าปลอดสารพิษฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [B0) จ้างเครื่องเสียง ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (โดยแบ่งออกเป็น 13 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน คือวันพุธ และวันพฤหัสบดี รวม 25 ครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [15) จ้างผลิตสื่อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [P0) จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ จำนวน 1 หลัง ขนาดอาคาร กว้าง 1.80 เมตร ยาว 1.80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [15) จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 จำนวน 1 จุด วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศ.ก. 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [P0) จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 89 ท่อน พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ขนาด 1.30x1.30x1.40 เมตร พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [15) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน ณ บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [P0) ซื้อยางมะตอย ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [15) จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า รหัสครุภัณฑ์ 012/58/0001 ดังนี้ เปลี่ยนกระทะล้อ หรือยาง 4 ล้อ , เช็ก และ/หรือปรับตั้งศูนย์ล้อ , รายการอัดจาระบีเครนทุกจุด , ยางรถยนต์ 215/70R15C T/L , จุ๊บวาล์ว (65 PSI) , จาระบีสายไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 32,860 ถุง และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 8,060 กล่อง จำนวน 132 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [P0) ซื้อพรมเขียว ขนาด 30x24 เมตร สำหรับใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พฤษภาคม 2562 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  16 . [P0) ซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  17 . [15) ซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  18 . [P0) จ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  19 . [15) ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  20 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  21 . [15) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  22 . [P0) ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ยี่ห้อ Swing fog รุ่น SN 50 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  23 . [15) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (1)ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 4 ถัง (2)น้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 34 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  24 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  25 . [D1) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  26 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า รหัส 012/58/0001 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  27 . [P0) จ้างปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสาถนพยาบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  28 . [15) จ้างปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสาถนพยาบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  29 . [B0) จ้างปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  30 . [D0) จ้างปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  31 . [W0) จ้างปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  32 . [D2) จ้างปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  33 . [W2) จ้างปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  34 . [D2) จ้างปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสาถนพยาบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  35 . [W2) จ้างปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  36 . [W0) จ้างปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสาถนพยาบาล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  37 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  38 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  39 . [P0) จ้างประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ในโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  40 . [15) ซื้อพันธุ์ไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว จำนวน 67 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  41 . [P0) จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์พร้อมไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 1 งาน ตามโครงการรักษ์คลองสวย น้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  42 . [P0) จ้างทำป้ายโครงการณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  43 . [P0) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก N/B Acer A515-51G-560N/T006 (15.6) Gray จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser (All-in-one) SAMSUNG M-2885FW จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  44 . [B0) จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ (1)ร่างข้อบัญญัติตำบลฯ ปี 2562 จำนวน 40 เล่ม (2)เอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติ ปี 2562 จำนวน 40 เล่ม (3)แบบ ปร.4 ปร.5 จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  45 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  46 . [P0) ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เด็กอนุบาลสำหรับ 6 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  47 . [15) ซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 6 ปี (DSPM) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  48 . [P0) จ้างจัดทำเอกสารโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมฯ ประจำปี 2562 จำนวน 360 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  49 . [15) ซื้อวัสดุอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ จำนวน 4 รายการ (1)กระเป๋าเอกสาร จำนวน 360 ใบ (2)สมุดปกอ่อน จำนวน 360 เล่ม (3)ปากกา จำนวน 360 ด้าม (4)ดินสอ จำนวน 360 แท่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  50 . [B0) จ้างติดตั้งเวที ควบคุมเครื่องเสียง จัดเตรียมสถานที่ และประดับผ้าพร้อมตกแต่ง โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  51 . [P0) ซื้อคอมพิวเตอร์ AIO Lenovo 520-22ICB(FODT007FTA)21.5 Black จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  52 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ ดังนี้ (1) ธง สก. ขนาด 60x90 จำนวน 50 ผืน (2) ธงชาติ ขนาด 60x90 จำนวน 50 ผืน (3)สมุดลงนามถวายพระพร จำนวน 1 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  53 . [P0) จ้างสำรวจข้อมูลโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการสำรวจข้อมูลที่ดิน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (ระยะแรก) จององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  54 . [15) ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้นชัก ยี่ห้อ Taiyo รุ่น FC634 จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  55 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม และศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  56 . [15) ซื้อพันธุ์ปลาดุก จำนวน 24,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  57 . [P0) จ้างเครื่องเสียงและประดับตกแต่งสถานที่ โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการพบปะประชาชนชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  58 . [D0) จ้างซ่อมแซมป้ายไฟวิ่ง LED จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  59 . [P0) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  60 . [P0) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ 8 กว่้าง 1.40 เมตร ยาว 14 เมตร จำนวน 1 จุด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19.60 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  61 . [P0) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 8353 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  62 . [P0) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 จำนวน 1 สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  63 . [15) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามสภาพพื้นที่หรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า 59.06 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  64 . [B0) จ้างซ่อมแซมถนน โดยลงลูกรัง บ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย ไถปรับเกลี่ยเรียบถนนเดิม และลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า 22.50 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  65 . [P0) ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  66 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  67 . [P0) ซื้อพันธุ์ไก่ไข่ อายุ 15-17 สัปดาห์ จำนวน 150 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  68 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  69 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  70 . [W2) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม และศูนยืพัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  71 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ ม.3 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  72 . [P0) ซื้อทราย จำนวน 13 คิว ถุงปุ๋ย จำนวน 360 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  73 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  74 . [15) ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและสตรี ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  75 . [B0) ซื้อวัสดุโครงการป้องกันทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  76 . [P0) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  77 . [P0) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองจิก ม.10 จำนวน 2 สาย บ้านดอนตูม ม.16 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  78 . [15) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองจิก ม.10 จำนวน 2 สาย บ้านดอนตูม ม.16 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  79 . [B0) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ไม่น้อยกว่าขนาด 15,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีที พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  80 . [D0) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  81 . [B0) ซื้อชุดรับ-ส่ง ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  82 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  83 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  84 . [W0) ซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5x8x2.5 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  85 . [W1) ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  86 . [P0) ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  87 . [15) ซื้อวัสดุำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  88 . [P0) จ้างติดตั้งเหล็กดัดมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  89 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  90 . [P0) ซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 72 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  91 . [15) ซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  92 . [P0) จ้างก่อสร้างป้ายแนวเขต อบต.แก่งเลิงจาน จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  93 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  94 . [B0) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  95 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กจ 3201 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  96 . [15) จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย ทำเบียน กจ 3201 มหาสารคาม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  97 . [P0) จ้างขุดลอกรางระบายน้ำ บ้านหนองจิก หมู่ 10 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 516 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  98 . [15) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหิน บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  99 . [B0) จ้างซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัย ม.3, ม.8, ม.11 และ ม.15 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  100 . [D0) จ้างซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 2 สาย (1.)บ้านดอนตูม ม.1,16 ถึง บ้านเม่นใหญ่ ม.4,14 (2.) บ้าท่าแร่วัฒนา ม.17 ถึง บ้านเม่นใหญ่ ม.4 (ไหล่ทางทั้งสองฝั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  101 . [P0) จ้างซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัย บ้านหัวช้าง หมู่ 11 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  102 . [P0) จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วารสารเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  103 . [W2) จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย ทำเบียน กจ 3201 มหาสารคาม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  104 . [P0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  105 . [15) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  106 . [B0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  107 . [D0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  108 . [W0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  109 . [D1) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  110 . [P0) จ้างทำงานผู้ช่วยงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  111 . [15) ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 183 วัน วันละ 36 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  112 . [B0) จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  113 . [P0) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  114 . [P0) จัดซื้ออาหารเสริม (นม)] -> คลิกอ่าน..
  115 . [15) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง] -> คลิกอ่าน..
  116 . [B0) จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม จำนวน 19 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  117 . [D0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง จำนวน 36 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  118 . [B0) จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  119 . [W1) จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  120 . [D2) จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  121 . [B0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9703 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  122 . [B0) จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง พร้อมประดับตกแต่ง ตามโครงการรักษ์คลองสวย น้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  123 . [B0) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรักษ์คลองสวย น้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  124 . [P0) จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาด 3.40x5.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  125 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน กจ 3201 มหาสารคาม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  126 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน ขนาด 1.5x3.0 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  127 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  128 . [B0) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน ขนาด 1.5x3.0 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  129 . [W0) จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน ขนาด 1.5x3.0 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  130 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (1.) สายแลนสำเร็จรูป ความยาว 10 เมตร จำนวน 1 เส้น (2.) USB Wireless จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  131 . [P0) จ้างประเมินสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  132 . [P0) จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  133 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 30,210 ถุง และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 9,405 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  134 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8353 มค จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  135 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ดแบบไร้สาย พร้อมเม้าส์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  136 . [P0) จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่ม โครงการแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนฯ จำนวน 102 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  137 . [P0) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  138 . [15) ซื้อวัสดุประกอบโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ จำนวน 3 รายการ (1.) สมุด จำนวน 100 เล่ม (2.) ปากกา จำนวน 100 ด้าม (3.) แฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 100 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  139 . [B0) ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  140 . [D0) จ้างทำป้ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติฯ ขนาด 1.10x2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  141 . [P0) ซื้อท่อ พีวีซี 5x8 จำนวน 7 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  142 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง บ้านโนนหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  143 . [15) จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  144 . [P0) ซื้อ(1.)ธง ว.ป.ร. ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 150 ผืน (2.)ธง ส.ะ. ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 150 ผืน (3.)ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 150 ผืน (4.)ธงชาติไทย ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  145 . [15) ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  146 . [W0) ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  147 . [P0) ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  148 . [P0) จ้างซ่อมแซมคันดินคลองผันน้ำชลประทาน ขนาดผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 32.40 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  149 . [P0) จ้างวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.20 เมตร จำนวน 39 ท่อน บ่อพักสำเร็จรูป 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  150 . [15) ซื้อไม้ดอกไม้ประดับพร้อมตกแต่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  151 . [B0) จ้างเหมาทำป้ายพร้อมโครงฯ ขนาด 2.40x240 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  152 . [P0) จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาด 1.15x2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  153 . [15) ซื้อผ้าประดับสีม่วง จำนวน 3 ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  154 . [P0) จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (1.)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 จำนวน 50 เล่ม (2.)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จำนวน 30 เล่ม (3.)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  155 . [15) ซื้อพานพุ่มดอกไม้ จำนวน 5 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  156 . [D0) ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กนมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  157 . [P0) จ้างทำป้ายไวนิลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขนาด 3.40x5.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  158 . [15) จ้างเหมาหล่อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลักเขตทาง) ขนาดกว้าง 0.075 เมตร ยาว 0.15 เมตร สูง 1.35 เมตร จำนวน 431 หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  159 . [B0) จ้างเหมาจัดทำป้ายพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมโครงไม้เบญพรรณพร้อมติดตั้ง ขนาด 2.10x1.60 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  160 . [W2) จ้างเหมาทำป้ายพร้อมโครงฯ ขนาด 2.40x240 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  161 . [P0) จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  162 . [15) จ้างเหมาประดับตกแต่งเวที จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  163 . [P0) จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงซ่อมแซม บำรงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  164 . [B0) จ้างเหมาประดับตกแต่งเวที จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  165 . [D2) จ้างเหมาประดับตกแต่งเวที จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  166 . [W2) จ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  167 . [P0) จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  168 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 และ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  169 . [B0) จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงดินปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 81.60 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  170 . [15) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 และ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  171 . [W0) จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 และ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  172 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-0815 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  173 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 8353 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  174 . [15) ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  175 . [P0) จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ลออุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  176 . [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  177 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมลำห้วยปอปิด และถมทำนบกั้นน้ำ หมู่ที่ 4 , 14 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  178 . [15) ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  179 . [B0) ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1KVA สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  180 . [P0) จ้างทำป้ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  181 . [P0) จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตการทำนาเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ขนาด 1.5x3.0 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  182 . [P0) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  183 . [P0) จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  184 . [15) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  185 . [B0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  186 . [D0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  187 . [W0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  188 . [D1) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  189 . [W1) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  190 . [P0) จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนในยุคดิจิตอลอย่างยั่งยืน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  191 . [15) ซื้อวัสดุและของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  192 . [B0) ซื้อกระเป๋าผ้าขนาดเล็ก จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  193 . [D0) จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  194 . [P0) เช่าเวที และเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  195 . [D1) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  196 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 สาย และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  197 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 และ บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  198 . [D2) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 และ บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  199 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ USB Wireless จำนวน 3 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  200 . [15) ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 10 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  201 . [P0) ซื้อแบตเตอรี่ N80D26LTZ MF จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  202 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  203 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  204 . [P0) ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  205 . [15) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  206 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  207 . [P0) จ้างซ่อมแซมคันคูอ่างเก็บน้ำดอนโด (เก่า) กว้าง 9.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร ตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 147.00 ลูกบาศ์กเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  208 . [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ (1.) ปากกาลูกลื่น จำนวน 70 ด้าม (2.) สมุดจดบันทึก จำนวน 70 เล่ม (3.) กระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  209 . [B0) จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  210 . [D0) จ้างทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขนาด 2x1.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  211 . [P0) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-005 สายบ้านดอนตูม 1,16 เชื่อมบ้านแม่นใหญ่ หมู่ที่ 4, 14 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 5 เมตร ยาว 855 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,275 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 1 สาย] -> คลิกอ่าน..
  212 . [15) จ้างวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.20 เมตร จำนวน 39 ท่อน และท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน และบ่อพักสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  213 . [15) ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  214 . [B0) ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  215 . [D0) ซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  216 . [15) ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 85 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  217 . [B0) ซื้อสมุด จำนวน 85 เล่ม ปากกา จำนวน 85 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  218 . [15) จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  219 . [B0) จ้างทำป้าย ขนาด 1.5 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  220 . [P0) จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  221 . [15) ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  222 . [B0) ซื้อสายดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  223 . [D0) ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  224 . [W0) ซื้อไฟส่องสว่าง - ไฟสปอร์ตไลท์ จำนวน 4 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  225 . [P0) จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  226 . [15) จ้างซ่อมแซมมอเตอร์และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเม่นน้อย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  227 . [B0) ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  228 . [P0) จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  229 . [B0) จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  230 . [W0) จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  231 . [D1) จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  232 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 23.50 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  233 . [15) จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 23.50 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  234 . [D0) จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 23.50 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  235 . [P0) จ้างจัดทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขนาด 3 x 1.7 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  236 . [B0) ซื้อสมุดปกอ่อน และปากกา จำนวน 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  237 . [D0) ซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  238 . [W0) จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 70 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  239 . [P0) จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  240 . [15) ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำมันดีเซลและเบนซิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  241 . [B0) ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  242 . [D0) ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  243 . [W0) จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ขนาด 4.00 x 6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  244 . [D1) จ้างถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  245 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 และ ม.14 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  246 . [D2) จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 23.50 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  247 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  248 . [15) ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  249 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 และ บ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ 17 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  250 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูมและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  251 . [15) ซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  252 . [P0) ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  253 . [P0) จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.50x1.20 เมตร จำนวน 4 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  254 . [15) ซื้อถังดับเพลิง จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  255 . [D0) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  256 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.00x3.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  257 . [15) ซื้อวัสดุอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  258 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 11 กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนาเฉลี่ย 0.65 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 101.40 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  259 . [15) ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  260 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 สาย, บ้านกลาง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 สาย และบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 11 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  261 . [P0) จ้างทำป้ายโครงการวันท้องถิ่นไทย จำนวน 1 ป้าย ขนาด 3x1.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  262 . [P0) ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  263 . [15) ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  264 . [D0) ซื้อผ้าประดับ สีชมพู จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  265 . [D2) ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  266 . [P0) จ้างทำป้าย ขนาด 1.20x3.0 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  267 . [P0) จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร EPSON รุ่น L310 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  268 . [15) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมกรอบและติดตั้ง จำนวน 18 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  269 . [P0) จ้างทำป้ายป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขนาด 2x1.50 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  270 . [15) ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  271 . [P0) ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  272 . [P0) ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  273 . [P0) จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จำนวน 21 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  274 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  275 . [P0) ซื้อวัสดุงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  276 . [P0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  277 . [15) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  278 . [B0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  279 . [15) จ้างเหมาบริการงานด้านแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  280 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  281 . [B0) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  282 . [P0) จ้างทำป้ายพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขนาด 1x1.5 เมตร จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  283 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  284 . [B0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  285 . [P0) ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 183 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  286 . [15) ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน 6 ขวด และกลีเซอรีน จำนวน 6 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  287 . [D2) ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 183 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  288 . [P0) จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมเชื่อมต่อระบบเดิม ขนาดตามแบบก่อสร้างเลขที่แบบ 12388 สำหรับฐานรากแบบฐานแผ่ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด จำนวน 1 แห่ง ณ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  289 . [D2) ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 183 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  290 . [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทางและหูช้าง ค.ส.ล. 6.30 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 194.30 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  291 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-005 สายบ้านดอนตูม 1,16 เชื่อมบ้านแม่นใหญ่ หมู่ที่ 4, 14 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 5 เมตร ยาว 855 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,275 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  292 . [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-005 สายบ้านดอนตูม 1,16 เชื่อมบ้านแม่นใหญ่ หมู่ที่ 4, 14 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 5 เมตร ยาว 855 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,275 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  293 . [B0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ล้าง เลี่ยง ลด พร้อมโครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 20 ป้าย, ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ล้าง เลี่ยง ลด พร้อมโครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 2.40x6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย, ทำป้ายประชาสัมพันธ์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ พร้อมโครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 18 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  294 . [D0) ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  295 . [W0) ซื้อเจลล้างมือ จำนวน 22 ขวด และปรอทวัดไข้ จำนวน 50 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  296 . [D1) ซื้อเครื่องพ่นน้ำละอองฝอย จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  297 . [W1) จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนตูมสามัคคี หมู่ที่ 16 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศ.ก. 0.40 เมตร จำนวน 126 ท่อน และบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.95x0.95x1.20 เมตร จำนวน 6 บ่อ พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  298 . [B0) จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8353 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  299 . [D0) ซื้อเครื่องพ่นน้ำแบบละอองฝอย 2 ระบบ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  300 . [W0) จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย กจ 3201 มค. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  301 . [B0) ซื้อเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  302 . [B0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  303 . [D0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  304 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-005 สายบ้านดอนตูม 1,16 เชื่อมบ้านแม่นใหญ่ หมู่ที่ 4, 14 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 5 เมตร ยาว 855 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,275 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  305 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านดอนตูม ม.1,16 (สายทาง ม.1,16 เชื่อม ม.9) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร วางท่อ คสล. ศ.ก. 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  306 . [P0) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  307 . [15) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  308 . [B0) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  309 . [D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 6 - บ้านจำนัก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  310 . [W0) จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 - หนองหล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  311 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านแก่งเลิงจาน ม.13 (สายทางรัตนโกสินธ์) จำนวน 1 สาย 7 จุด และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองจิก ม.10 (สายกลางบ้าน) จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  312 . [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากุง หมู่ที่ 2 - ทล.หมายเลข 2040 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  313 . [15) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 11 (สายทางไป นปพ.) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,570.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 847.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  314 . [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย (สายหน้าศูนย์คนตาบอด และซอยสองนรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  315 . [D0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหัวช้าง ม.11 (สายทางไปบ้านหนองจิก ม.15) กว้าง 5 เมตร ยาว 188.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 943.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  316 . [W0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านท่าแร่วัฒนา ม.17 กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  317 . [D1) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านดอนโด ม.9 จำนวน 2 สาย (สายทางไปบ้านดอนตูม ม.1 และสายไปทางหลวงหมายเลข 208) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  318 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาทำความสะอาด จำนวน 3 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  319 . [15) ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  320 . [P0) จ้างซ่อมแซมเครื่อง Switch hub จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  321 . [15) จ้างทำสติ๊กเกอร์แผ่นอะคริลิคพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  322 . [P0) จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  323 . [15) ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน 6 ขวด และกลีเซอรีน จำนวน 3 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  324 . [B0) ซื้อวัสดุถุงยังชีพ จำนวน 6 รายการ รวม 73 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  325 . [D0) ซื้อพันธุ์ไม้เนื้อแข็ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  326 . [W0) จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  327 . [P0) จ้างเหมาตกแต่งเตรียมสถานที่ โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  328 . [P0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง จำนวน 39 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 35 วัน (12 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  329 . [15) จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดอนตูม จำนวน 22 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 35 วัน ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  330 . [P0) ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (1.) หมึกพิมพ์ Brother MFC-J2320 จำนวน 2 ชุด (2.)หมึกพิมพ์ HL-2250DN จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  331 . [P0) ซื้อหมึกพิมพ์ Brother MFC-L2715DM จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  332 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 19,008 ถุง และนม ยู เอชที ชนิดกล่อง จำนวน 9,216 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  333 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  334 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  335 . [15) จ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 รายการ จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  336 . [P0) ซื้อซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 34 ลิตร และทรายกำจัดลูกน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  337 . [P0) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2563 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  338 . [P0) จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน (โครงการไข้เลือดออก) จำนวน 42 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  339 . [P0) จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  340 . [15) จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูลที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  341 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  342 . [P0) จ้างเหมาบันทึกข้อมูลและเอกสาร ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  343 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  344 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  345 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  346 . [15) ซื้อไก่พันธุ์ไข่ อายุ 17-20 สัปดาห์ จำนวน 75 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  347 . [B0) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8353 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  348 . [D0) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บพ 426 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  349 . [W0) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8353 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  350 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 82-0815 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  351 . [15) ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  352 . [B0) จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ฯ ขนาด 1.60x2.50 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  353 . [D0) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กข 8353 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  354 . [P0) จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  355 . [15) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  356 . [B0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  357 . [D0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  358 . [W0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  359 . [D1) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  360 . [W1) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือดูแลปฐมพยาบาล นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  361 . [15) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน บริการจัดส่ง พร้อมล้างทำความสะอาดจนแล้วเสร็จ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  362 . [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน บริการจัดส่ง พร้อมทำความสะอาดจนแล้วเสร็จ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  363 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  364 . [P0) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  365 . [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจิกร่วมใจ ม.15 จำนวน 1 สาย 2 ช่วง (1.)กว้าง 4.00 ม. ยาว 33.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (2.)กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 214.00 ม. พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  366 . [15) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด 530x340 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  367 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนลงหินคลุกในตำบล บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 969.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 484.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  368 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 308.80 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  369 . [W0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายไหล่ทาง) บ้านโนนหัวฝาย หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวมไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง 905.00 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 905.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  370 . [P0) จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  371 . [15) จ้างทำป้ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นฯ ขนาด 3.00x1.70 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  372 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ โดยดัดแปลงเป็นรถบรรทุกอเนกประสงค์ แบบเทท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  373 . [P0) จ้างทำป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขนาด 1.50x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  374 . [15) ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (สมุด,ปากกา,กระเป๋าผ้า) จำนวน 68 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  375 . [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้าหนองจิก หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 233.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 932.40 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  376 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  377 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  378 . [P0) จ้างจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดเก็บฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  379 . [15) จ้างทำป้ายอะคริลิค พร้อมขาตั้งขนาด 60x120 เซนติเมตร และป้ายอะคริลิค พร้อมขาตั้งขนาด 30x50 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  380 . [P0) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  381 . [P0) จ้างทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ ขนาด 1.50x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  382 . [15) ซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการ สมุด ปากกา ซองพลาสติกใส่เอกสาร จำนวน 74 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  383 . [P0) จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทผู้นำสตรีในชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน ขนาด 1.50x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  384 . [15) ซื้อซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาทผู้นำสตรีในชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  385 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  386 . [15) ซื้อทรายอะเบท จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  387 . [P0) จ้างทำป้ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชนชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  388 . [15) จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 5.30x3.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  389 . [P0) จ้างเหมาเต็นท์ จำนวน 30 หลัง และเก้าอี้ จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  390 . [15) ซื้อกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร แบบ Full HD 1080P จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  391 . [P0) จ้างเหมาเครื่องเสียงและประดับตกแต่งสถานที่ โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการพบประชาชนชุมชนอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  392 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  393 . [P0) ซื้อคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  394 . [15) ซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  395 . [B0) ซื้อคอมพิวเตอร์ Tablet จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  396 . [D0) ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  397 . [P0) ซื้อเก้าอี้มีพนักพิง จำนวน 2 ตัว, ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 4 หลังและตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  398 . [15) ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  399 . [B0) ซื้อุวัสดุการศึกษา และอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านดอนตูม จำนวน 65 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  400 . [D0) ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  401 . [W0) ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  402 . [D1) ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  403 . [W1) ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  404 . [D2) ซื้อวัสดุการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  405 . [W2) ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด , โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว และ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  406 . [P0) ซื้อวัสดุโครงการอบรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  407 . [15) ซื้อวัสดุโครงการอบรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  408 . [P0) จ้างจัดทำป้าย ขนาด 1.70x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  409 . [D0) จ้างทำป้าย ขนาด 1.70x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  410 . [P0) จ้างทำป้าย ขนาด 1.50x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  411 . [15) จ้างทำป้าย ขนาด 1.50x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  412 . [B0) ซื้อเครื่องตัดผิวคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปั่นไฟเครื่องยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  413 . [D0) ซื้อผ้าสแลน จำนวน 2 ม้วน , ตาข่าย จำนวน 25 ม้วน และเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 375 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  414 . [W0) ซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  415 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขรก 153 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  416 . [15) จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย กจ 3201 มหาสารคาม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  417 . [B0) จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปี 2564 จำนวน 30 ชุด และถ่ายเอกสารบัญชีรายการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  418 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  419 . [15) จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  420 . [P0) จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  421 . [15) จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  422 . [B0) จ้างเหมาซ่อแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  423 . [D0) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  424 . [W0) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  425 . [D2) ซื้อวัสดุโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  426 . [D1) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  427 . [W2) ซื้อถ่าน 3A จำนวน 12 ชุด และถ่าน 2A จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  428 . [P0) ซื้อหมึกพิมพ์ Brother MFC-L2715DM จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  429 . [P0) จ้างทำป้ายโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  430 . [15) ซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  431 . [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  432 . [P0) จ้างทำป้าย ขนาด 1.50x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  433 . [15) ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 73 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  434 . [B0) ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  435 . [D0) ซื้อปากกา จำนวน 73 ด้าม และ สมุดบันทึก จำนวน 73 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  436 . [W0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  437 . [D1) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  438 . [W1) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  439 . [D2) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  440 . [W2) ซื้อสายส่งน้ำ ขนาดผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  441 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  442 . [15) จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  443 . [B0) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  444 . [D0) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  445 . [W1) จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการปลูกน้อยหน่าปลอดสารพิษฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  446 . [P0) ซื้อถ่านชาร์ท จำนวน 10 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  447 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 จำนวน 12 กล่องและแฟ้มใส่เอกสาร 3 นิ้ว จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  448 . [W1) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  449 . [W2) ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร SAMSUNG SCX-4623FN จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  450 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.50x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  451 . [15) ซื้อพันธุ์ปลาดุก ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  452 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  453 . [P0) ซื้อวัสดุ 3 รายการ (1.)ถุงขยะดำขนาดใหญ่ จำนวน 50 แพ็ค (2.)เสื้อกันฝน จำนวน 3 ชุด (3.)ถุงมือหนังเก็บขยะ จำนวน 12 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  454 . [P0) จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  455 . [P0) ซื้อซองพลาสติกใส่เอกสาร จำนวน 122 ใบ , ปากกาลูกลื่น จำนวน 122 ด้าม และชุดฝึกอบรม จำนวน 122 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  456 . [15) ซื้อหนังสือเรียน จำนวน 31 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  457 . [P0) จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 เชื่อม หมู่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 235 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ขนาด 1.2x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  458 . [P0) จ้างทำป้าย ขนาด 1.50x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  459 . [P0) จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  460 . [P0) จ้างซ่อมแซมเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  461 . [15) ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 7 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  462 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  463 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  464 . [P0) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 70.88 ลบ.ม. ตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  465 . [P0) จ้างซ่อมแซมถนนดิน ม.15 , ซ่อมแซมถนนดิน ม.11 , ซ่อมแซมคันคูอ่างเก็บน้ำหนองกุดโดพร้อมวางท่อฯ ม.9 , ซ่อมแซมถนนดิน ม.3 และซ่อมแซมถนนพร้อมลงท่อฯ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  466 . [15) จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านแก่งเลิงจาน ม.13 ตามสภาพพื้นที่เสียหายฯ และซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านเม่นใหญ่ ม.4, 14 ตามสภาพพื้นที่เสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  467 . [P0) จ้างเหมาบริการตามโครงการ กู้ชีพ กู้ภัย เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  468 . [15) จ้างเหมาบริการตามโครงการ กู้ชีพ กู้ภัย เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  469 . [B0) จ้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์หนองสิม บ้านโคกสี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  470 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทล. 2040-บ้านป่ากุง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  471 . [W0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทล. 2040-บ้านป่ากุง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  472 . [D1) จ้างเหมาบริการตามโครงการ กู้ชีพ กู้ภัย เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  473 . [W1) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกทล. 2040-บ้านป่ากุง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  474 . [P0) จ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  475 . [15) ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 วันละ 36 ฉบับ จำนวน 365 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  476 . [P0) จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  477 . [D0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  478 . [W0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  479 . [D1) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  480 . [W1) จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลสถานีสูบน้ำ บ้านเม่นน้อย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  481 . [D2) จ้างเหมางานด้านบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ช่วยงานเอกสาร ช่วยการติดต่อประสานงานธุรการ ช่วยงานทั่วไปและช่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายของกองสาธารณสุขฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  482 . [D0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  483 . [B0) จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านดอนตูม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  484 . [W0) จ้างเหมาบริการงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  485 . [P0) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (2) ที่ทำการ อบต. แก่งเลิงจาน] -> คลิกอ่าน..
  486 . [D0) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  487 . [D0) ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  488 . [D0) จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  489 . [P0) ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  490 . [P0) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบโครงไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  491 . [P0) จ้างจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  492 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 28-013 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 5 เมตร ยาว 798 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,990 ตารางเมตร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  493 . [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 28-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 5 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  494 . [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 28-013 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 5 เมตร ยาว 798 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,990 ตารางเมตร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  495 . [D0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 28-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 5 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  496 . [W0) จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
ดูทั้งหมด


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208