My logo
  1 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [15) ซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 32,860 ถุง และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 8,060 กล่อง จำนวน 132 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า รหัสครุภัณฑ์ 012/58/0001 ดังนี้ เปลี่ยนกระทะล้อ หรือยาง 4 ล้อ , เช็ก และ/หรือปรับตั้งศูนย์ล้อ , รายการอัดจาระบีเครนทุกจุด , ยางรถยนต์ 215/70R15C T/L , จุ๊บวาล์ว (65 PSI) , จาระบีสายไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [15) จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) ซื้อยางมะตอย ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน ณ บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 89 ท่อน พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ขนาด 1.30x1.30x1.40 เมตร พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  11 . [15) จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 จำนวน 1 จุด วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศ.ก. 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  12 . [P0) จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ บ้านหัวช้าง หมู่ที่ จำนวน 1 หลัง ขนาดอาคาร กว้าง 1.80 เมตร ยาว 1.80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  13 . [15) จ้างผลิตสื่อโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  14 . [B0) จ้างเครื่องเสียง ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (โดยแบ่งออกเป็น 13 สัปดาห์ ๆ ละ 2 วัน คือวันพุธ และวันพฤหัสบดี รวม 25 ครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  15 . [P0) จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น จำนวน 1 คัน รองรับผู้โดยสาร จำนวน 44 คน เดืนทางไปจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกน้อยหน่าปลอดสารพิษฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  16 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  17 . [B0) ซื้อปั้มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  18 . [P0) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง] -> คลิกอ่าน..
  19 . [15) ซื้อปั้มน้ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  20 . [15) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  21 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  22 . [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  23 . [B0) จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  24 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  25 . [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  26 . [B0) ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 3 หลัง และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  27 . [D0) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  28 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 14 จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  29 . [P0) ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  30 . [15) ซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  31 . [P0) ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  32 . [15) ซื้อวัสดุกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  33 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๔๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  34 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 7,843 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  35 . [P0) ซื้อทรายอะเบท จำนวน 4 ถัง และน้ำยาเคมี จำนวน 34 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  36 . [D2) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 7,843 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  37 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  38 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  39 . [P0) ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการฉีดวัคซีน วัคซีน เข็มฉีดยา ไซริ่ง จำนวน 270 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  40 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 5,928 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  41 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.หนองปลิง (6 งวด ระหว่าง 17 พ.ค.-31 ต.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  42 . [P0) ซื้อเรือท้องแบนและเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  43 . [P0) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน ขนาด ๔-๒.๔๐x๑.๖๐x๕.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง] -> คลิกอ่าน..
  44 . [15) จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 และ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  45 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต.หนองปลิง (6 งวด ระหว่าง 17 พ.ค.-31 ต.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  46 . [15) ซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  47 . [15) จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำข้ามถนนในหมู่บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 11 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 12 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  48 . [P0) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  49 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  50 . [P0) ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  51 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชน (ไข้เลือดออก) จำนวน 43 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  52 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  53 . [15) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองคู (6 งวด ระหว่าง 17 พ.ค.64 ถึง 31 ต.ค.64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  54 . [P0) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  55 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1,5,6,7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  56 . [15) จ้างจัดทำป้ายไวนิล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  57 . [P0) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  58 . [P0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกปริ้นเตอร์ (สำนักปลัด) 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  59 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  60 . [P0) จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกู้ชีพ ทะเบียน บธ 4676 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  61 . [P0) ซื้ออุปกรณ์สำหรับศูนย์พักคอย (Community Isolation และ Home Isolation) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  62 . [P0) ซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา จำนวน 48 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  63 . [15) ซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา จำนวน 58 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  64 . [P0) ซื้อแผงกั้นจราจร จำนวน 10 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  65 . [15) ซื้อวัสดุกู้ชีพกู้ภัย (ชุด PPE ป้องกันเชื้อโรค) จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  66 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 82-0815 มค จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  67 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  68 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  69 . [P0) ซื้อวัสดุศูนย์พักคอย ตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation) จำนวน 84 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  70 . [P0) ซื้อวัสดุศูนย์พักคอย ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  71 . [P0) จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  72 . [15) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  73 . [B0) ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 5 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  74 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9703 มค. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  75 . [15) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  76 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  77 . [P0) จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  78 . [15) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  79 . [P0) ซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร Samsung 116L จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  80 . [P0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  81 . [P0) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในตำบลก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ 17 ปริมาณงาน วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศ.ก. 0.80 ม. ชั้น 3 จำนวน 109 ท่อน วางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศ.ก. 0.30 ม. ชั้น 3 จำนวน 336 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. 1.3x1.3x2.5 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 8 บ่อ บ่อพัก ค.ส.ล. 0.75x1.10x2.5 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 11 บ่อ บ่อพัก ค.ส.ล. 0.75x1.10x1.5 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย] -> คลิกอ่าน..
  82 . [15) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ปริมาณงานจำนวน 3 สาย สาย 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 514.70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง สาย 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 11.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง สาย 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,659.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย] -> คลิกอ่าน..
  83 . [P0) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ. 28-011 จากสายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,760 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ยาว 140 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  84 . [15) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ.28-028 จากสายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ถึงสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 2 ข้างยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  85 . [W0) จ้างทำราวจับพร้อมติดตั้งบนทางลาดสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  86 . [D1) ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิตในการอบรม โครงการตลาดสีเขียววิถีไทยตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  87 . [W0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 2 จำนวน 2 ช่วง และก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4, 14 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  88 . [D1) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  89 . [W2) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 2 จำนวน 2 ช่วง และก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4, 14 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  90 . [P0) ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  91 . [15) จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Printer กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  92 . [B0) จ้างทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  93 . [D0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  94 . [W0) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  95 . [W0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  96 . [W2) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  97 . [P0) ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  98 . [15) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  99 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  100 . [B0) จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 จำนวน 1 สาย จากบ้านนางบุญชู สีคงถึง เชื่อมถนนรอบเกาะลอยศรีหนองจิก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 19.00 ม. หูช้าง คสล. 27.00 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 84 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  101 . [D0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4, 14 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมรางตัวยูฝาเหล็กหรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 414 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  102 . [W0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเลิงจาน ปรมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาวรวม 98.60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 246.50 ตารางเมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  103 . [P0) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน ปริมาณงานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 54 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.75x0.75x0.80 เมตร จำนวน 5 บ่อ ฝาเหล็ก และขุดดินชักร่องขนาด 0.30x0.30x80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  104 . [P0) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ28-029 สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 เชื่อมตำบลบ่อใหญ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576.80 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และลงดินถม 179 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  105 . [15) ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นท้องถิ่น มค.ถ28-002 สายโนนหัวฝาย หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านดอนโด หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  106 . [B0) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 28-013 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลแก่งเลิงจาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 269.10 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,076.40 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม] -> คลิกอ่าน..
  107 . [D0) จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 จำนวน 1 สาย จากปากทางข้างบ้านนางสมบัติ เนตรสีทาถึง บ้านนางพรม พลลา ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 80.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  108 . [W0) จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย สายหลังโรงเรียนบ้านดอนตูม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 75 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  109 . [D1) จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย สายหลังโรงเรียนบ้านดอนตูม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 75 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  110 . [W1) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนตูมสามัคคี หมู่ที่ 16 ปริมาณงานซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 3 จุด หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 34 ตร.ม. และซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  111 . [D2) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวฝาย หมู่ที่ 12 จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  112 . [W2) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  113 . [W1) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  114 . [D0) จ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองใหญ่ ตำบลแก่งเลิงจาน ขนาด ๔-๒.๔๐x๑.๖๐x๕.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
  115 . [W0) จ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในตำบลก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. บ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ 17 โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
  116 . [D1) จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ปริมาณงานจำนวน 3 สาย โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
  117 . [W1) จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ปริมาณงานจำนวน 3 สาย โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
  118 . [P0) ก่อสร้างถนนหินคลุกถนนในตำบล บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 775.00 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 387.50 ตารางเมตร] -> คลิกอ่าน..
  119 . [15) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลวงท้องถิ่น มค.ถ28-019 สายบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 11 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กว้าง 4 เมตร ยาว 737.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร] -> คลิกอ่าน..
  120 . [D1) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  121 . [W1) จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนตูม หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 65 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  122 . [D2) จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะสีเขียว หมายเลขทะเบียน 81-9703 มหาสารคาม รหัส 011-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  123 . [D1) จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนในตำบล บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  124 . [D1) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  125 . [W1) ซื้อชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตัวเอง จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  126 . [D2) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  127 . [W2) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  128 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ28-029 สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 เชื่อมตำบลบ่อใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  129 . [W1) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ28-029 สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 เชื่อมตำบลบ่อใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  130 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ28-029 สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 เชื่อมตำบลบ่อใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  131 . [P0) จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นท้องถิ่น มค.ถ28-002 สายโนนหัวฝาย หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านดอนโด หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเลิงจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  132 . [15) ซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  133 . [B0) ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 14,300 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  134 . [P0) จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 28-013 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลแก่งเลิงจาน โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
  135 . [15) ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  136 . [B0) ซื้อหมึกพิมพ์ Brother HL-L 23700N จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  137 . [W2) ซื้อหมึกพิมพ์ Brother HL-L 23700N จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  138 . [D0) ซื้อหมึกพิมพ์ Brother HL-L ๒๓๗๐๐N จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  139 . [P0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  140 . [15) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  141 . [B0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  142 . [D0) ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  143 . [W0) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  144 . [D1) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลหนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  145 . [P0) จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  146 . [P0) จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  147 . [P0) จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลวงท้องถิ่น มค.ถ28-019 สายบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 11 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 โดยวิธีคัดเลือก] -> คลิกอ่าน..
  148 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ. 28-011 จากสายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  149 . [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ. 28-011 จากสายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  150 . [B0) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  151 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ.28-028 จากสายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ถึงสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  152 . [B0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ.28-028 จากสายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ถึงสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  153 . [W0) ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน 7 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  154 . [P0) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  155 . [15) จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 481-63-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  156 . [B0) จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  157 . [P0) จ้างเหมาปรับปรุง ติดตั้งระบบประปา (ศพด.อบต.หนองปลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  158 . [15) ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์อื่นๆ (ศพด.อบต.หนองปลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  159 . [B0) จ้างบริการงานขับรถยนต์โดยสาร 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  160 . [D0) จ้างบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ศพด.อบต.หนองปลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  161 . [W0) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  162 . [P0) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ.28-028 จากสายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ถึงสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  163 . [15) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ. 28-011 จากสายบ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)] -> คลิกอ่าน..
  164 . [B0) ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 365 วัน ๆ ละ 36 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  165 . [B0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านดอนตูม จำนวน 27 คน ๆ ละ 21 บาท จำนวน 245 วัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  166 . [D0) ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  167 . [D1) ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 16,640 ถุง และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 24,960 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  168 . [B0) จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านกลางเม่นใหญ่หัวช้าง จำนวน 30 คน ๆ ละ 21 บาท จำนวน 245 วัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  169 . [P0) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.124-09 สายบ้านหนองคู หมู่ที่ 3 - หนองหล่ม] -> คลิกอ่าน..
  170 . [B0) จ้างเหมาบริการตามโครงการ กู้ชีพ กู้ภัย เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  171 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นฯ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
ดูทั้งหมด


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208