......

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
....โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานต่อองค์กรและชุมชน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาบูรณาการปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและนำมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้ยั่งยืนต่อไปและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร Organization Development ให้มีคุณภาพพร้อมบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governence) ให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับความคุ้มค่าในการดำเนินงาน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้เหมาะสมเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นชุมชน สู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 22 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 .....
[โพสต์วันที่ : 2020-11-30 ] อ่านเพิ่มเติม.....
จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208