1

หัวข้อกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะภายในตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียดของกิจกรรมวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาอบต. ประธาน อสม. ตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การบริหารแก่งเลิงจาน เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะภายในตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2565 ตามนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามหลักการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs โดยวิธีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการจัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายทุกหมู่บ้านตามนโยบายภาครัฐ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208