1

หัวข้อกิจกรรมออกติดตามการดำเนินการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดของกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหาร,ผู้ใหญ๋บ้าน คณะกรรมการตรวจการตรวจงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ออกติดตามการดำเนินการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ
โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น
(ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ28-011 จากสาย บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน บ้าน ดอนตูม หมู่ที่ 1 ตำบล แก่งเลิงจาน อบต.แก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกำชับให้ช่างผู้ควบคุมงาน,กรรมการตรวจการจ้าง และผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและระเบียบของทางราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208