1

หัวข้อกิจกรรมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
รายละเอียดของกิจกรรมวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ
รับมอบนโยบายท่านนายก และตามนโยบายของทางราชการเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ปลูกจิตสำนึก ทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงาน
เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และและแจ้งข้อมูลข่าวสารงานต่างๆ แก่พนักงานขององค์กร
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208