1

หัวข้อกิจกรรมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน
รายละเอียดของกิจกรรมระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2564 อบต.แก่งเลิงจาน โดยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.แก่งเลิงจาน ได้มอบหมายให้รองปลัดอบต.แก่งเลิงจาน,ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบและเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จุดที่ 1 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน จุดที่ 2 อ่างเก็บน้ำหนองกุดโด จุดที่ 3 ถนน คสล. ดอนตูม-ดอนโด พบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และจุดจุดที่ 4 ประตูระบายน้ำท่าสองคอนระดับน้ำชีมีการทรงตัวและพบว่าโครงการชลประทานมหาสารคามเดินเครื่องสูบน้ำลงลำน้ำชีจำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208