1

หัวข้อกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายละเอียดของกิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผูับริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ป้องกันการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่และการทุจริตต่อหน้าที่และรักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208