1

หัวข้อกิจกรรมดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน
รายละเอียดของกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานและอสม.ประจำตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในครอบครัวและชุมชนเพิ่มมากขึ้น และหน่วยงานของรัฐมีพื้นที่สามารถรองรับผู้ป่วยรอการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ลดภาระของระบบบริการหลักในการตระเตรียมที่ดูแลหรือศูนย์พักพิง ที่สำคัญคือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และลดอัตราการแพร่ระบาด
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208