1

หัวข้อกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานต่อองค์กรและชุมชน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาบูรณาการปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและนำมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้ยั่งยืนต่อไปและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร Organization Development ให้มีคุณภาพพร้อมบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governence) ให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับความคุ้มค่าในการดำเนินงาน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้เหมาะสมเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นชุมชน สู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 22 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563

1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208