1

หัวข้อกิจกรรมโครงการยกย่องผู้ปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการยกย่องผู้ปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วย ระบบการโหวตโดยแอปพลิชั่น ประกาศผลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา ละมอบประกาศนีย์บัตรแก่บุคคลต้นแบบ ด้านด้านจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ประจำปี พ.ศ.2564 และพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบhttp:www.ksao.go.th/main/frontend/web/index.php/site/index#boss
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208