1

หัวข้อกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดของกิจกรรมโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กรณีกักกันตัว ๑๔ วัน จำนวน 73 ราย
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 4 ภาพ)


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208