สำนักปลัด


นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายรัตนกรัณฑ์ ไพบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวณัฐณิชา พรมเพียงช้าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอริสรา สายวังจิตต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธงชัย สุวรรณธาดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสมชิต สีดาพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวชญานินท์ สมบัติตรา
นิติกร

นางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสันติภาพ หอมสมบัติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเทอดศักดิ์ สำราญรื่น
ภารโรง

นางนันทนา ไกรศรีวรรธนะ
แม่ครัว

นายณรงค์ ลมงาม
คนงานทั่วไปจัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208