ผู้บริหาร | สมาชิกสภา | หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองส่งเสริมการเกษตร |

สำนักปลัด


นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายรัตนกรัณฑ์ ไพบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวณัฐณิชา พรมเพียงช้าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอริสรา สายวังจิตต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายธงชัย สุวรรณธาดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสมชิต สีดาพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวชญานินท์ สมบัติตรา
นิติกร

นางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสันติภาพ หอมสมบัติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเทอดศักดิ์ สำราญรื่น
ภารโรง

นางนันทนา ไกรศรีวรรธนะ
แม่ครัว

นายณรงค์ ลมงาม
คนงานทั่วไปจัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208