กิจกรรม

แสดง 161 ถึง 180 จาก 254 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
161316 เปิดเทอมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 2 ศูนย์ 2021-06-142021-06-14วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 2 ศูนย์ เปิดเทอมทั้งนี้การเรียนการสอนตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
162313กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 2021-06-112021-06-11วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สภาพแวดล้อมของที่ทำงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ สำนักงานน่าอยู่ น่ามอง ปลอดจากโควิด ๑๙ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ค่ะ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
163312ตรวจข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นที่ตลาดเกษตร บริเวณบ่อพักภายในตลาดและคลองรอบข้าง2021-06-102021-06-10 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายมงคล สีอารัญ ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 , 16 งานกฎหมายและคดี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานพร้อมด้วยผู้ประกอบการตลาดเกษตร ร่วมตรวจข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นที่ตลาดเกษตร บริเวณบ่อพักภายในตลาดและคลองรอบข้าง บริเวณสี่แยกพละ ซึ่งมีน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
164308ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ตลาดเกษตร2021-06-092021-06-09วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายมงคล สีอารัญ ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 , 16 งานกฎหมายและคดี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานพร้อมด้วยผู้ประกอบการตลาดเกษตร ร่วมตรวจข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นที่ตลาดเกษตร บริเวณบ่อพักภายในตลาดและคลองรอบข้าง บริเวณสี่แยกพละ ซึ่งมีน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
165311ตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 2021-06-092021-06-09วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสลสายบ้านหนองจิก หมู่ที่.10 เชื่อม บ้านท่่าแร่วัฒนา หมู่ที่170000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
166306โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒม วรขัตติยราชนารี 2021-06-082021-06-08กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒม วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์สุนัขและแมวภายในตำบล จำนวน ๑,๗๙๓ ตัว 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
167307โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2021-06-082021-06-08วันที่ 8 มิถุนายน 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 14 มิถุนายน 2564 และใ้ห้คำแนะนำการดำเนินการเฝ้า ระวังตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
168309การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ 2021-06-072021-06-09 วันจันทรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การดำเนินการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
169310ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔2021-06-072021-06-07วันจันทรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การดำเนินการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
170305กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25642021-06-042021-06-04องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนชาวตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน www.ksao.go.th ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2564 ประดับธงชาติคู่พระนามาภิไธย ส.ท.บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
171304การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25642021-06-022021-06-02เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 43 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ดำเนินการประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติคู่ธงอักษร พระนามาภิไชย ส.ท. ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน www.ksao.go.th และเชิญชวน ผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลแก่งเลิงจานประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณที่พักอาศัย และประดับธงชาติคู่ธงอักษร พระนามาภิไชย ส.ท. ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน www.ksao.go.th ระหว่างวันที่ 1 - 6 มิถุนายน 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
172294 กิจกรรมการดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลง2021-06-012021-06-01องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคระบาดใน โค-กระบือ โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง โรคระบาดใน โค-กระบือ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวนผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๘ ราย 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
173295 การดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-06-012021-06-01องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคระบาดใน โค-กระบือ โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง โรคระบาดใน โค-กระบือ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวนผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๘ ราย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
174290กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น2021-05-282021-05-28วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ วัดป่าบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
175291กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น2021-05-282021-05-28วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ วันป่าบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
176292ประชุมชี้เแจงแนวทางการดำเนินงานบริการและประชาชนในวันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 2021-05-282021-05-28วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน/คณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน /คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อชี้เแจงแนวทางการดำเนินงานบริการและประชาชนในวันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
177293กิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day ตลาดเกษตร2021-05-282021-05-28วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดเกษตรและพนักงานตลาดเกษตร จัดกิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day ณ ตลาดเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและลดการกระจายของเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทุกวันศุกร์ จำนวนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
178289ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 2021-05-252021-05-25วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการและการขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินและสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และ คณะกรรมการกลั่นกรองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชั้น 20000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
179288สนับสนุนรถดับเพลิงออกร่วมออกเหตุดับเพลิงเหตุไฟลามทุ่งติดกับบ้านเรือนประชาชน2021-05-242021-05-24วันที่ 23 พค 64 สนับสนุนรถดับเพลิงออกร่วมออกเหตุดับเพลิงเหตุไฟลามทุ่งติดกับบ้านเรือนประชาชน เป็นบริเวณกว้าง บริเวณป่าข้างและหลังแม๊กโค มีเทศบาล ท่าสองคอน เกิ้ง แก่งเลิงจาน เทศบาลขามเรียง ทั้งหมด 7 คัน ร่วม ทั้งหมด 4 หัวฉีด มีท่อประปา 3 จุด หนองน้ำธรรมชาติ 1 แห่ง ขณะนี้ ควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด และเหตุการณ์ปกติ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
180286ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-05-212021-05-21วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารตำบลแก่งเลิงจาน ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 6 ครัวเรือน โดย นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208