กิจกรรม

แสดง 141 ถึง 160 จาก 254 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
141343ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation : CI)2021-08-092021-08-09วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน อสม/อปพร.ตำบลแก่งเลิงจาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation : CI) รองรับผู้ป่วยกักกันตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน จำนวน 10 เตียง และเตียงสำรอง จำนวน 10 ชุด รวมจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 20 เตียง ประกอบกับทางศูนย์ได้มีบริการอินเตอร์เน็ต wifi และเคเบิ้ลทีวีให้บริการผู้ป่วยเพื่อผ่อนคลาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองจิกท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
142341ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน 2021-08-062021-08-06องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานและอสม.ประจำตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในครอบครัวและชุมชนเพิ่มมากขึ้น และหน่วยงานของรัฐมีพื้นที่สามารถรองรับผู้ป่วยรอการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ลดภาระของระบบบริการหลักในการตระเตรียมที่ดูแลหรือศูนย์พักพิง ที่สำคัญคือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และลดอัตราการแพร่ระบาด0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
143339จัดเตรียมและทำความสะอาดเพื่อจัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-032021-08-03องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแก่งเลิงจาน สมาชิกสภา อบต.และอสม.ประจำตำบลแก่งเลิงจาน จัดเตรียมและทำความสะอาดเพื่อจัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันสัตว์พาหนะนำโรคต่างๆ และเพื่อสะอาดถูกสุขลักษณะของพื้นที่ศูนย์พักคอย ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
144340จัดเตรียมและทำความสะอาดเพื่อจัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-032021-08-03วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแก่งเลิงจาน สมาชิกสภา อบต.และอสม.ประจำตำบลแก่งเลิงจาน จัดเตรียมและทำความสะอาดเพื่อจัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันสัตว์พาหนะนำโรคต่างๆ และเพื่อสะอาดถูกสุขลักษณะของพื้นที่ศูนย์พักคอย ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
145338ส่งมอบค่าอาหารสำหรับผู้กักกันตัวที่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-012021-08-01กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการส่งมอบค่าอาหารสำหรับผู้กักกันตัวที่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 17 ราย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
1463362021-07-312021-07-31วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ณ โรงแรมแก้วทอแสงรีสอร์ท และชุมชนโดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งผู้กักกันตัวเสี่ยงต่ำตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 20190000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
147337ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง (ชนิดหมอกควัน) เชิงรุกการป้องกันและการควบคุมไข้เลือดออก 2021-07-312021-07-31กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง (ชนิดหมอกควัน) เชิงรุกการป้องกันและการควบคุมไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปี 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
148335ตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัว และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้กักกันตัว2021-07-302021-07-30วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายกทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัว และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้กักกันตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 10 ราย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
149334ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2021-07-292021-07-29องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือ แนวทางการดำเนินการช่วยเหลือการกักกันของผู้เดินทางกลับจากจังหวัดอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อ หรือพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และมติที่ประชุมจัดตั้งศูนย์พักคอยและปรับปรุงสถานที่พักคอยและเตรียมจัดหาเตียงสำหรับผู้กักกันตัว จำนวน 10 เตียง และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้กักกันตัว และอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับการการกักกันตัว ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
150332มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่่ผู้กักกันตัว2021-07-272021-07-27วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายกทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะผู้บริหาร งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัว และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่่ผู้กักกันตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 6, 10 และหมู่ที่ 14 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
151333ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2021-07-272021-07-27วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือการกักกันของผู้เดินทางกลับจากจังหวัดอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อ หรือพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และมติที่ประชุมจัดตั้งศูนย์พักคอยและปรับปรุงสถานที่พักคอยและเตรียมจัดหาเตียงสำหรับผู้กักกันตัว จำนวน 10 เตียง และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้กักกันตัว มืื้อละ 50 บาท จำนวน 3 มื้อและอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับการการกักกันตัว ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนชุมชนหนองจิกท่าแร่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
152331ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานที่กักกันตัว2021-07-262021-07-26วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบ้านผู้ป่วยยืนยัน บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 14 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
153330ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 2021-07-162021-07-16วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
154325กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 2021-07-092021-07-09วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สภาพแวดล้อมของที่ทำงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ สำนักงานน่าอยู่ น่ามอง ปลอดจากโควิด ๑๙ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
155320ดำเนินการออกตรวจทรัพย์สินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหัวฝาย2021-06-222021-06-22วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหัวฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานดำเนินการสำรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหัวฝาย กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่างขอส่งคืนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหัวฝายพร้อมบ้านพักสถานี0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
156318ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้คอกสัตว์) 2021-06-182021-06-18วันที่ 18 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดอบต.แก่งเลิงจาน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้คอกสัตว์) รายนายจักรกฤษ กุญชะโมรินทร์ ที่อยู่เลขที่ 169 บ.หนองใหญ่ ม.3 เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
157319กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day อาคารสำนักงาน อบต.แก่งเลิงจาน และล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day 2021-06-182021-06-18วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินกิจกรรม5 ส. Big Cleaning Day อาคารสำนักงาน อบต.แก่งเลิงจานและ ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดเกษตรและพนักงานตลาดเกษตร ล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day ณ ตลาดเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและลดการกระจายของเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทุกวันศุกร์ จำนวนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
158317ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ กรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 2021-06-172021-06-17วันที่ 17 มิถุนายน 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ กรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนช่วยเหลือโดยเร่งด่วน โครงการจ่ายขาดเงินสะสมกรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
159314กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร2021-06-142021-06-14วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถือว่าเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
160315ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25642021-06-142021-06-14วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การดำเนินการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208