กิจกรรม

แสดง 81 ถึง 100 จาก 254 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
81405จดหมายข่าว 34/25642021-11-272021-11-27วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพันธ์ อินทรสมหวัง ประธาน กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายวิเชียร สมบัติตรา กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวนันทนา สาคุณ กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายประเสริฐ สระแก้ว และนางสาวสุนิสา ปาคาถา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.แก่งเลิงจาน ดำเนินการส่งมอบหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล จำนวน ๑๙ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การดำเนินการส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
82406ดำเนินการส่งมอบหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน2021-11-272021-11-27วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพันธ์ อินทรสมหวัง ประธาน กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายวิเชียร สมบัติตรา กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวนันทนา สาคุณ กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายประเสริฐ สระแก้ว และนางสาวสุนิสา ปาคาถา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.แก่งเลิงจาน ดำเนินการส่งมอบหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล จำนวน ๑๙ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การดำเนินการส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
83401ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2021-11-262021-11-26วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพันธ์ อินทรสมหวัง ประธาน กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายประเสริฐ สระแก้ว และนางสาวสุนิสา ปาคาถา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๙ หน่วยเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
84404ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2021-11-262021-11-26วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพันธ์ อินทรสมหวัง ประธาน กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายประเสริฐ สระแก้ว และนางสาวสุนิสา ปาคาถา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๙ หน่วยเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
85400จดหมายข่าว 32/25642021-11-242021-11-24โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก.อบต. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 19 หน่วยเลือกตั้ง จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.แก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
86402โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2021-11-232021-11-23วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพันธ์ อินทรสมหวัง ประธาน กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายวิเชียร สมบัติตรา กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวนันทนา สาคุณ กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายประเสริฐ สระแก้ว และนางสาวสุนิสา ปาคาถา ที่ปรึกษาฯ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยมี ดร.ฤทธิรงค์ สุน้อยพรม และนายมงคล ใจทน เป็นวิทยากรการเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน 19 หน่วย จำนวน ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
87399งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564 2021-11-222021-11-22วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ. ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
88398กิจกรรมจิตอาสาและโครงการรักษ์คลองสวย น้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น 2021-11-162021-11-16วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และหน่วยราชการอำเภอ วัฒนธรรมจังหวัด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมจิตอาสาและโครงการรักษ์คลองสวย น้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โดยมีนายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
89396กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันที่ 10 พ.ย. 25642021-11-102021-11-10องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบล แก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
90397กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2021-11-102021-11-10องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
91395กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 2021-11-092021-11-09นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งตั้ง สมาชิกสภาอบต.และนายก.อบต. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
92394รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564 2021-10-282021-10-28วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายนิติศักดิ์ สมอารยพงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.แก่งเลิงจานเป็นผู้รับมอบ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
933922021-10-232021-10-23วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น . นางพรศรี ตรงศิริ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมและมอบสิ่งของ-ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 ณ บ้านของนายปัญญา โสโพธิ์ บ้านเลขที่ 245 บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชแทนนายอำเภอเมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และ นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายวิรัก อุปแสน กำนันตำบลแก่งเลิงจาน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานให้การต้อนรับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
94393ฉบับ 31 / 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 25642021-10-232021-10-23วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น . นางพรศรี ตรงศิริ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมและมอบสิ่งของ-ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 ณ บ้านของนายปัญญา โสโพธิ์ บ้านเลขที่ 245 บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชแทนนายอำเภอเมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และ นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายวิรัก อุปแสน กำนันตำบลแก่งเลิงจาน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานให้การต้อนรับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
95391ปิดประกาศผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน2021-10-222021-10-22วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดประกาศ แบบ 4/4 และ แบบ 4/5 ณ สถานที่ปิดประกาศศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งอบต.แก่งเลิงจานและหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 19 หน่วยเลือกตั้ง0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
96388"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ " 2021-10-212021-10-21วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ " เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน รายละเอียดของกิจกรรม2 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
973892021-10-212021-10-21วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 งานนิติการและงานสาธารณสุข นำโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหนองจิก หมู่ 6ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากชาวบ้านข้างเคียงได้ปล่อยน้ำเสียลงทางสาธารณประโยขน์.เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
98390ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน2021-10-212021-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 07.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกู้ชีพตำบลแก่งเลิงจาน ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน รายนายปัญญา โสโพธิ์ บ้านเลขที่ 245 บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน บ้านพักอาศัยและทรัพย์สินเสียหายบางส่วน มีผู้บาดเจ็บจำนวน 1 ราย ถูกของมีคมบาดที่แขนขวาพักรักษาตัวที่รพ.สารคามอินเตอร์ สาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างตรวจสอบ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
99386เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-10-202021-10-20 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.แก่งเลิงจาน ออกตรวจสอบและเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จุดที่ 1 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน จุดที่ 2 อ่างเก็บน้ำหนองกุดโด และจุดที่ 3 ประตูระบายน้ำท่าสองคอน ทั้ง 3 จุดระดับน้ำลดลงและพบว่าโครงการชลประทานมหาสารคามเดินเครื่องสูบน้ำลงลำน้ำชีจำนวน 3 เครื่อง เพื่อเฝ้าติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน และกุดดอนโด บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ท่วม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
100383เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-10-182021-10-18ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2564 อบต.แก่งเลิงจาน โดยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.แก่งเลิงจาน ได้มอบหมายให้รองปลัดอบต.แก่งเลิงจาน,ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบและเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จุดที่ 1 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน จุดที่ 2 อ่างเก็บน้ำหนองกุดโด จุดที่ 3 ถนน คสล. ดอนตูม-ดอนโด พบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และจุดจุดที่ 4 ประตูระบายน้ำท่าสองคอนระดับน้ำชีมีการทรงตัวและพบว่าโครงการชลประทานมหาสารคามเดินเครื่องสูบน้ำลงลำน้ำชีจำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208