กิจกรรม

แสดง 61 ถึง 80 จาก 254 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
61424ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งแรก2022-01-102022-01-10วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งแรก วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายฐานพันธ์ อินทร์สมหวัง ท้องถิ่นอำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติ โดยมติที่ประชุม ให้ นายไมตรี สิทธิจันทร์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเลิศ เทพทองพูน เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
62427จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/ 25652022-01-102022-01-10ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานครั้งแรก0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
63428จดหมายข่าว ฉบับที่่ 3/ 25652022-01-102022-01-10ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20190000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
64423รายงานการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อบต.แก่งเลิงจาน2022-01-052022-01-05ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2564 เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นการลดการเกิดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วขอสรุปรายงานสถิติอุบัติเหตุระหว่างวันที่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
65426จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/ 25652022-01-052022-01-05การปฎิบัติงานศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
66422ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2022-01-042022-01-04งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บ้านเม่นใหญ่ ม.4,บ้านดอนตูมสามัคคี ม.16 และบ้านท่าแร่วัฒนา ม.17 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
67421โครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 25652021-12-292021-12-29“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จิตอาสาตำบลแก่งเลิงจาน , สมาชิก ชรบ.ตำบลแก่งเลิงจาน ,สมาชิก อปพร. อสม.ตำบลแก่งเลิงจานและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานให้การต้อนรับ ณ ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
68420ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2021-12-282021-12-28วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561-25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
69415กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน2021-12-232021-12-23ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 2 ศูนย์ จัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กเล็ก สำหรับเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาการสร้างสรรค์ การรับรู้ ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจิตนาการโดยใช้ศิลปะสำหรับเด็กหลากหลายแบบ เช่นการเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การปั้น การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีอื่นๆ ที่เด็กสามารถคิดสร้างสรรค์ได้และมีความเหมาะสมตามวัยของเด็ก0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
70417ระงับเหตุเพลิงไหม้ลามทุ่ง2021-12-232021-12-23วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และรถดับเพลิง อบต.บ่อใหญ่ ช่วยออกระงับเหตุเพลิงไหม้ลามทุ่งบริเวณ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเลิงจาน สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ก่อนขยายเป็นบริเวณกว้าง0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
71418ออกตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการ 2021-12-232021-12-23กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ก 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
72419โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตการทำนาเ2021-12-232021-12-23กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตการทำนาเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
73416ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔2021-12-212021-12-21องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมประจำเดือน ประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อแจ้ง นโยบายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
74412การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ2021-12-092021-12-09วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยผุู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นผู้ลงนาม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการวิจัยภายใต้โครงการหมู่บ้านราชภัฎตามศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
75411โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและเพาะพันธู์สัตว์น้ำจืดแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสฯ2021-12-082021-12-08วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและเพาะพันธู์สัตว์น้ำจืดแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสฯ ตามการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม โดยมีนางสาวทิพสุคธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดงาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
76414จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔2021-12-082021-12-08วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานและ ถนนสาธารณะหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ทั้งนี้จำกัดจำนวนผู้เข้ากิจกรรมและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
77407 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 2021-11-282021-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยมี ท่านรังสรรค์ เปลี่ยนศิริ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.แก่งเลิงจานและคณะ กกต.อบต.แก่งเลิงจานให้การต้อนรับ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
78408ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2021-11-282021-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.แก่งเลิงจานและคณะ กกต.อบต.แก่งเลิงจาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.แก่งเลิงจาน จำนวน 19 หน่วยเลือกตั้ง0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
79409ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผลคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น2021-11-282021-11-28วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.อบต.แก่งเลิงจานนำโดยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผลคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
80410ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ2021-11-282021-11-28ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อย่างไม่เป็นทางการ ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208