กิจกรรม

แสดง 41 ถึง 60 จาก 254 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
41442ฉบับที่ 9/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-02-152022-02-15วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักกันรักษาตัวเองที่บ้าน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
42443มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยโควิด – 19 ที่กักกันรักษาตัวเองที่บ้านและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง2022-02-152022-02-15นายกประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก สภาอบต. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยโควิด – 19 ที่กักกันรักษาตัวเองที่บ้านและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน โดยตัวแทน อสม.เป็นผู้รับมอบ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
43444กิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน2022-02-152022-02-15กิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้ได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
44441จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/ 25652022-02-112022-02-11 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกวัตน์ จันทร ปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายทิพากร ดีแดง ผู้อำนวยการ รพ.สต. แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเลิงจาน ร่วมเปิดตั้งศูนย์พักคอยCommunity Isolation ตำบล.แก่งเลิงจาน จำนวน 1 แห่งเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมรองรับผู้ป่วย Step Down 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
45460ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะภายในตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.25652022-02-112022-02-11วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาอบต. ประธาน อสม. ตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การบริหารแก่งเลิงจาน เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะภายในตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2565 ตามนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามหลักการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs โดยวิธีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการจัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายทุกหมู่บ้านตามนโยบายภาครัฐ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
46438ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส2022-02-102022-02-10วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กองส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน งบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บ้านดอนตูม หมู่ที่ 10000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
47439ออกติดตามการดำเนินการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-102022-02-10วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหาร,ผู้ใหญ๋บ้าน คณะกรรมการตรวจการตรวจงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ออกติดตามการดำเนินการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ28-011 จากสาย บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน บ้าน ดอนตูม หมู่ที่ 1 ตำบล แก่งเลิงจาน อบต.แก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกำชับให้ช่างผู้ควบคุมงาน,กรรมการตรวจการจ้าง และผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและระเบียบของทางราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
48440จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 / 25652022-02-102022-02-10ออกติดตามการดำเนินการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ28-011 จากสาย บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน บ้าน ดอนตูม หมู่ที่ 1 ตำบล แก่งเลิงจาน อบต.แก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกำชับให้ช่างผู้ควบคุมงาน,กรรมการตรวจการจ้าง และผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและระเบียบของทางราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
49436ร่วมประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2022-02-092022-02-09วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแจ้งนโยบายคณะผู้บริหาร ร่วมทั้งเพื่อให้เกิดการประสานร่วมมือกันด้านความคิด และการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตำบลและหมู่บ้าน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
50437ประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน 2022-02-092022-02-09ประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแจ้งนโยบายคณะผู้บริหาร ร่วมทั้งเพื่อให้เกิดการประสานร่วมมือกันด้านความคิด และการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตำบลและหมู่บ้าน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
51464กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.25652022-02-072022-04-07วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ -เพื่อรับมอบนโยบายท่านนายก และนโยบายของทางราชการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังจิตสำนึก ทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงานเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่พนักงานขององค์กร โดยดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
52433จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 / 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-02-042022-02-04ดำเนินการสำรวจถนนชำรุด และท่อระบายน้ำ บ้านโนนหัวฝาย หมู่ที่ 12 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
53431จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-02-032022-02-03ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบการทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
54434ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน2022-02-012022-02-01นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนตูมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เม่นใหญ่ หัวช้าง เพื่อมอบนโยบายและเเนวทางการปฏิบัติ สร้างขวัญและกำลังในการปฏิบัติการจัดเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
55432จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-01-312022-01-31มอบถุงยังชีพผู้ป่วย HI ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
56462กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ” ประจำปี พ.ศ.25652022-01-242022-01-24วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ” ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชั่น ZERO TOLERANCE ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
57463กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ” ประจำปี พ.ศ.25652022-01-242022-01-24วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ” ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชั่น ZERO TOLERANCE ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
58430ระงับเหตุไฟไหม้ลามป่าไม้ 2022-01-152022-01-15วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา14.00น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ออกระงับเหตุไฟไหม้ลามป่าไม้ บ้านดอนตูม ม.1ต.แก่งเลิงจาน สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ก่อนขยายเป็นบริเวณกว้าง0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
59429ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25652022-01-142022-01-14วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยมีวาระการประชุม การแถลงนโยบายของ นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และคณะผู้บริหาร ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
60425ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ2022-01-122022-01-12กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้แสงสว่างสาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจรไปมายามค่ำคืน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208