กิจกรรม

แสดง 21 ถึง 40 จาก 254 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
21468ประชุม ครั้งที่ 4 /2565 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.25652022-05-052022-05-05วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/ 2565 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 วาระการประชุมเพื่อแจ้งนโยบายการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
22466จดหมายข่าว ฉบับที่ 21 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 25652022-05-022022-05-02กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
23467กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25652022-05-022022-05-02วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตาม ประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และรับมอบนโยบายท่านนายก และนโยบายของทางราชการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังจิตสำนึก ทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงานเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และให้บริการประชาชนอย่าง มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่พนักงานขององค์กรโดยดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
24458จดหมายข่าว ฉบับที่ 18/2565 ประจำเดือน เมษายน 25652022-04-162022-04-16รอง ผวจ.ตรวจเยี่ยมศูนย์0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
25455จดหมายข่าว ฉบับที่ 17 /2565 ประจำเดือน เมษายน 25652022-04-112022-04-11 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน เปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยมีนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. สมาชิก อปพร. อสม. และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเลิงจาน ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา และเพื่อแก้ปัญหาทางถนนที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
26456เปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.25652022-04-112022-04-11วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน เปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยมีนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. สมาชิก อปพร. อสม. และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเลิงจาน ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา และเพื่อแก้ปัญหาทางถนนที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
27457ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/25652022-04-112022-04-11วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ครั้งที่ 1 /2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชั้น 2 การดำเนินการประชุมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
28451โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-082022-04-08นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2565 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน ณ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 140000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
29452ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 2022-04-082022-04-08วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และคณะผู้บริหารดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อทบทวนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
30453ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )2022-04-082022-04-08ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพื่อทบทวนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
31454จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 /25652022-04-082022-04-08โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2565 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อทบทวนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
32461ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อทบทวฟนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น2022-04-082022-04-08วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อทบทวฟนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชั้น 20000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
33459ประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และลงพื้นที่วัดเเนวเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน กรณีชลประทานจังหวัดมหาสารคาม อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานในการสร้างสาธารณะประโยชน์ด้านสุขภาพ2022-03-252022-04-25วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. งานกฎหมายและคดี กองช่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคประชาชนตำบลแก่งเลิงจานร่วมกับชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และลงพื้นที่วัดเเนวเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน กรณีชลประทานจังหวัดมหาสารคาม อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานในการสร้างสาธารณะประโยชน์ด้านสุขภาพให้ประชาชนตำบลแก่งเลิงจาน และประชาชนทั่วไป ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
34449ฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาคารสำนักงาน2022-03-142022-03-14วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายประเด็น พลเหลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน กำหนดมาตรการงดให้บริการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 เพิ่อทำความสะอาด พร้อมสั่งการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ เพื่อยับยั้งและจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในอาคารสำนักงาน ทั้งนี้การผู้ปฏิบัติหน้าที่ นอกสถานที่ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติแต่ละส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการเต็มกำลังความสามารถ โดยรับเรื่องและให้บริการผ่านช่องทางเว็ปไซต์ , กลุ่มไลน์ “อบต.แก่งเลิงจาน” หรือ “ปกครองแก่งเลิงจาน” 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
35450จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/ 25652022-03-142022-03-14ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
36448จดหมายข่าว ฉบับที่ 12/ 25652022-03-082022-03-08โครงการสิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
37435กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.25652022-03-072022-02-07วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รับมอบนโยบายท่านนายก และตามนโยบายของทางราชการเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึก ทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงาน เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และและแจ้งข้อมูลข่าวสารงานต่างๆ แก่พนักงานขององค์กร 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
38447จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/ 25652022-03-072022-03-07กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือน มีนาคม 25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
39445จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/ 25652022-02-242022-02-24ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสำรวจความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
40446ละคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างลง2022-02-242022-02-24วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนวัฒน์ แสนโกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นายวิรัก อุปแสน กำนันตำบลแก่งเลิงจาน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสำรวจความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208