กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 254 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
1487ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.กำนัน/ผู้นำชุมชน อบต.หน้าพระลานเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกลุ่มอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดป่าบ้านท่าแร่2022-06-222022-06-22วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้นายเกียงศักดิ์ พบศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายศักดิ์ณรงค์ โนนกอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายมนตรี สิทธิจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลหน้าพระลาน ผู้นำหมู่บ้าน ผุ้นำส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำ อสม. และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานนายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกลุ่มอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดป่าบ้านท่าแร่0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
2488จดหมายข่าว ฉบับที่ 27/2565 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25652022-06-222022-06-22วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้นายเกียงศักดิ์ พบศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายศักดิ์ณรงค์ โนนกอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายไมตรี สิทธิจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลหน้าพระลาน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำ อสม. และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานนายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกลุ่มอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดป่าบ้านท่าแร่0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
3485ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 25652022-06-132022-06-13นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายในตำบลแก่งเลิงจาน ตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง (ชนิดหมอกควัน) เชิงรุกการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมี ผู้นำชุมชน และอสม. ร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าว 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
4486ตรวจการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2022-06-132022-06-13วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ บริษัท อารีมิตร ออโต้ เพ้นท์ จำกัด หมู่ 13 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
5484จดหมายข่าว ฉบับที่ 26/2565 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25652022-06-072022-06-07นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม และโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด เพื่อป้องการโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
6480จดหมายข่าว ฉบับที่ 25 / 2565 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25652022-06-062022-06-06นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และรับมอบนโยบายท่านนายก และนโยบายของทางราชการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังจิตสำนึก ทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงานเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่พนักงานขององค์กร โดยดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
7481ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 25652022-06-062022-06-06วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม และโรงเรียนดอนตูมดอนโด เพื่อป้องการโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
8482กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 2022-06-062022-06-06วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และรับมอบนโยบายท่านนายก และนโยบายของทางราชการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังจิตสำนึก ทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงานเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่พนักงานขององค์กร โดยดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
9483ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 2 ช่วงที่ 2 ถนนรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเลิงจาน2022-06-062022-06-06วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานนิติการ กองช่าง กำนันตำบลแก่งเลิงจาน ผู้ใหญ่บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 สมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 2 ช่วงที่ 2 ถนนรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาน้ำท่วมประชาชนผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนกับปัญหาน้ำท่วมถนนเรื้อรัง ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ต่อนายอำเภอเมืองมหาสารคามและคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
10478ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2022-06-022022-06-02นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายงานนิติการออกสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
11479โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ปีงบประมาณ 2565 2022-06-012022-06-01วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของบุคลากรในหน่วยงานในระหว่างการทำงาน ส่งผลให้สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีประสิทธิภาพในการทำงาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
12477โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย : “กิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19” ตำบลแก่งเลิงจาน2022-05-302022-05-30วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย : “กิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19” ตำบลแก่งเลิงจาน วิทยากรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
13476ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 2022-05-272022-06-27วันศุกร์ที่ 27 พ ฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมเข้าประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆจากคณะผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ เดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
14474ตรวจสอบกรณีร้องเรียนทิ้งขยะในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2022-05-262022-05-26วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายงานกฎหมายและคดีดำเนินการสำรวจกรณีร้องเรียนการทิ้งขยะเป็นจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน หลังแรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมมอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเก็บขยะบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
15475กิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน2022-05-262022-05-26กิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน จัดการเรียนการสอนตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้ได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
16472จดหมายข่าว ฉบับที่ 24 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25652022-05-202022-05-20วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชาวบ้านท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัด โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดป่าบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
17473โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น2022-05-202022-05-20นศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชาวบ้านท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัด โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดป่าบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
18471จดหมายข่าว ฉบับที่ 23 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25652022-05-192022-05-19วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุม ติดตาม/รายงาน/สรุปผลการดำเนินการโครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะ ในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อหารือและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ กำนันตำบลแก่งเลิงจาน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อสม.ทุกหมู่บ้านและที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
19469มอบชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ แก่อาสาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 2022-05-062022-05-06วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานมอบชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ แก่อาสาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมประชุมสรุปการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 และลงนามถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
20470จดหมายข่าว ฉบับที่22 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 25652022-05-062022-05-06วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานมอบชุดเครื่องแบบปฎิบัติการ แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมประชุมสรุปการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208