กิจกรรม

ทั้งหมด 254 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
1487ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.กำนัน/ผู้นำชุมชน อบต.หน้าพระลานเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกลุ่มอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดป่าบ้านท่าแร่2022-06-222022-06-22วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้นายเกียงศักดิ์ พบศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายศักดิ์ณรงค์ โนนกอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายมนตรี สิทธิจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลหน้าพระลาน ผู้นำหมู่บ้าน ผุ้นำส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำ อสม. และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานนายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกลุ่มอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดป่าบ้านท่าแร่0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
2488จดหมายข่าว ฉบับที่ 27/2565 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25652022-06-222022-06-22วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้นายเกียงศักดิ์ พบศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายศักดิ์ณรงค์ โนนกอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายไมตรี สิทธิจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลหน้าพระลาน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำ อสม. และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานนายพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกลุ่มอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดป่าบ้านท่าแร่0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
3485ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 25652022-06-132022-06-13นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายในตำบลแก่งเลิงจาน ตามแผนปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง (ชนิดหมอกควัน) เชิงรุกการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมี ผู้นำชุมชน และอสม. ร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าว 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
4486ตรวจการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2022-06-132022-06-13วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ บริษัท อารีมิตร ออโต้ เพ้นท์ จำกัด หมู่ 13 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
5484จดหมายข่าว ฉบับที่ 26/2565 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25652022-06-072022-06-07นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม และโรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด เพื่อป้องการโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
6480จดหมายข่าว ฉบับที่ 25 / 2565 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.25652022-06-062022-06-06นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และรับมอบนโยบายท่านนายก และนโยบายของทางราชการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังจิตสำนึก ทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงานเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่พนักงานขององค์กร โดยดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
7481ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 25652022-06-062022-06-06วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนตูม และโรงเรียนดอนตูมดอนโด เพื่อป้องการโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
8482กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 2022-06-062022-06-06วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และรับมอบนโยบายท่านนายก และนโยบายของทางราชการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังจิตสำนึก ทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงานเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่พนักงานขององค์กร โดยดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
9483ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 2 ช่วงที่ 2 ถนนรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเลิงจาน2022-06-062022-06-06วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานนิติการ กองช่าง กำนันตำบลแก่งเลิงจาน ผู้ใหญ่บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 สมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 2 ช่วงที่ 2 ถนนรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาน้ำท่วมประชาชนผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนกับปัญหาน้ำท่วมถนนเรื้อรัง ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ต่อนายอำเภอเมืองมหาสารคามและคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
10478ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2022-06-022022-06-02นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายงานนิติการออกสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
11479โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ปีงบประมาณ 2565 2022-06-012022-06-01วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของบุคลากรในหน่วยงานในระหว่างการทำงาน ส่งผลให้สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีประสิทธิภาพในการทำงาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
12477โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย : “กิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19” ตำบลแก่งเลิงจาน2022-05-302022-05-30วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย : “กิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19” ตำบลแก่งเลิงจาน วิทยากรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
13476ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 2022-05-272022-06-27วันศุกร์ที่ 27 พ ฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมเข้าประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆจากคณะผู้บริหาร และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ เดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
14474ตรวจสอบกรณีร้องเรียนทิ้งขยะในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2022-05-262022-05-26วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายงานกฎหมายและคดีดำเนินการสำรวจกรณีร้องเรียนการทิ้งขยะเป็นจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน หลังแรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมมอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการเก็บขยะบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
15475กิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน2022-05-262022-05-26กิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน จัดการเรียนการสอนตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้ได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
16472จดหมายข่าว ฉบับที่ 24 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25652022-05-202022-05-20วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชาวบ้านท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัด โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดป่าบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
17473โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น2022-05-202022-05-20นศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชาวบ้านท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม จัด โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดป่าบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
18471จดหมายข่าว ฉบับที่ 23 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25652022-05-192022-05-19วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุม ติดตาม/รายงาน/สรุปผลการดำเนินการโครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะ ในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อหารือและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ กำนันตำบลแก่งเลิงจาน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อสม.ทุกหมู่บ้านและที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
19469มอบชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ แก่อาสาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 2022-05-062022-05-06วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานมอบชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ แก่อาสาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมประชุมสรุปการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 และลงนามถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
20470จดหมายข่าว ฉบับที่22 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 25652022-05-062022-05-06วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานมอบชุดเครื่องแบบปฎิบัติการ แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมประชุมสรุปการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
21468ประชุม ครั้งที่ 4 /2565 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.25652022-05-052022-05-05วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/ 2565 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 วาระการประชุมเพื่อแจ้งนโยบายการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
22466จดหมายข่าว ฉบับที่ 21 /2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 25652022-05-022022-05-02กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
23467กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25652022-05-022022-05-02วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตาม ประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และรับมอบนโยบายท่านนายก และนโยบายของทางราชการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังจิตสำนึก ทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงานเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และให้บริการประชาชนอย่าง มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่พนักงานขององค์กรโดยดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
24458จดหมายข่าว ฉบับที่ 18/2565 ประจำเดือน เมษายน 25652022-04-162022-04-16รอง ผวจ.ตรวจเยี่ยมศูนย์0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
25455จดหมายข่าว ฉบับที่ 17 /2565 ประจำเดือน เมษายน 25652022-04-112022-04-11 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน เปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยมีนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. สมาชิก อปพร. อสม. และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเลิงจาน ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา และเพื่อแก้ปัญหาทางถนนที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
26456เปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.25652022-04-112022-04-11วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน เปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยมีนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. สมาชิก อปพร. อสม. และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเลิงจาน ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา และเพื่อแก้ปัญหาทางถนนที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
27457ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/25652022-04-112022-04-11วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ครั้งที่ 1 /2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชั้น 2 การดำเนินการประชุมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
28451โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-04-082022-04-08นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2565 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน ณ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิกร่วมใจ หมู่ที่ 15 บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 140000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
29452ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 2022-04-082022-04-08วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และคณะผู้บริหารดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อทบทวนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
30453ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 )2022-04-082022-04-08ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) เพื่อทบทวนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
31454จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 /25652022-04-082022-04-08โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2565 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อทบทวนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
32461ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อทบทวฟนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น2022-04-082022-04-08วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งที่ 2 / 2565 เพื่อทบทวฟนพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) และประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชั้น 20000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
33459ประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และลงพื้นที่วัดเเนวเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน กรณีชลประทานจังหวัดมหาสารคาม อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานในการสร้างสาธารณะประโยชน์ด้านสุขภาพ2022-03-252022-04-25วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อบต. งานกฎหมายและคดี กองช่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคประชาชนตำบลแก่งเลิงจานร่วมกับชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และลงพื้นที่วัดเเนวเขตบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน กรณีชลประทานจังหวัดมหาสารคาม อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานในการสร้างสาธารณะประโยชน์ด้านสุขภาพให้ประชาชนตำบลแก่งเลิงจาน และประชาชนทั่วไป ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
34449ฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาคารสำนักงาน2022-03-142022-03-14วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายประเด็น พลเหลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน กำหนดมาตรการงดให้บริการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2565 เพิ่อทำความสะอาด พร้อมสั่งการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการฉีดพ่น ฆ่าเชื้อ เพื่อยับยั้งและจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในอาคารสำนักงาน ทั้งนี้การผู้ปฏิบัติหน้าที่ นอกสถานที่ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติแต่ละส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการเต็มกำลังความสามารถ โดยรับเรื่องและให้บริการผ่านช่องทางเว็ปไซต์ , กลุ่มไลน์ “อบต.แก่งเลิงจาน” หรือ “ปกครองแก่งเลิงจาน” 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
35450จดหมายข่าว ฉบับที่ 15/ 25652022-03-142022-03-14ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
36448จดหมายข่าว ฉบับที่ 12/ 25652022-03-082022-03-08โครงการสิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
37435กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.25652022-03-072022-02-07วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รับมอบนโยบายท่านนายก และตามนโยบายของทางราชการเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึก ทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงาน เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ปฎิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และและแจ้งข้อมูลข่าวสารงานต่างๆ แก่พนักงานขององค์กร 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
38447จดหมายข่าว ฉบับที่ 11/ 25652022-03-072022-03-07กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือน มีนาคม 25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
39445จดหมายข่าว ฉบับที่ 10/ 25652022-02-242022-02-24ลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสำรวจความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
40446ละคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างลง2022-02-242022-02-24วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนวัฒน์ แสนโกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นายวิรัก อุปแสน กำนันตำบลแก่งเลิงจาน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งสำรวจความต้องการของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
41442ฉบับที่ 9/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-02-152022-02-15วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักกันรักษาตัวเองที่บ้าน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
42443มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยโควิด – 19 ที่กักกันรักษาตัวเองที่บ้านและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง2022-02-152022-02-15นายกประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิก สภาอบต. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยโควิด – 19 ที่กักกันรักษาตัวเองที่บ้านและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน โดยตัวแทน อสม.เป็นผู้รับมอบ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
43444กิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน2022-02-152022-02-15กิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้ได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
44441จดหมายข่าว ฉบับที่ 8/ 25652022-02-112022-02-11 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกวัตน์ จันทร ปลัดอำเภอเมืองมหาสารคาม นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายทิพากร ดีแดง ผู้อำนวยการ รพ.สต. แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเลิงจาน ร่วมเปิดตั้งศูนย์พักคอยCommunity Isolation ตำบล.แก่งเลิงจาน จำนวน 1 แห่งเพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมรองรับผู้ป่วย Step Down 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
45460ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะภายในตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.25652022-02-112022-02-11วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาอบต. ประธาน อสม. ตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิองค์การบริหารแก่งเลิงจาน เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะภายในตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2565 ตามนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามหลักการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs โดยวิธีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและการจัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายทุกหมู่บ้านตามนโยบายภาครัฐ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
46438ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส2022-02-102022-02-10วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กองส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน งบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บ้านดอนตูม หมู่ที่ 10000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
47439ออกติดตามการดำเนินการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-02-102022-02-10วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหาร,ผู้ใหญ๋บ้าน คณะกรรมการตรวจการตรวจงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ออกติดตามการดำเนินการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ28-011 จากสาย บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน บ้าน ดอนตูม หมู่ที่ 1 ตำบล แก่งเลิงจาน อบต.แก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกำชับให้ช่างผู้ควบคุมงาน,กรรมการตรวจการจ้าง และผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและระเบียบของทางราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
48440จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 / 25652022-02-102022-02-10ออกติดตามการดำเนินการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับ โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนนถ่ายโอนภารกิจ และถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มค.ถ28-011 จากสาย บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 ถึงสาย อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน บ้าน ดอนตูม หมู่ที่ 1 ตำบล แก่งเลิงจาน อบต.แก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกำชับให้ช่างผู้ควบคุมงาน,กรรมการตรวจการจ้าง และผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามสัญญาจ้างและระเบียบของทางราชการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
49436ร่วมประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2022-02-092022-02-09วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแจ้งนโยบายคณะผู้บริหาร ร่วมทั้งเพื่อให้เกิดการประสานร่วมมือกันด้านความคิด และการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตำบลและหมู่บ้าน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
50437ประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน 2022-02-092022-02-09ประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแจ้งนโยบายคณะผู้บริหาร ร่วมทั้งเพื่อให้เกิดการประสานร่วมมือกันด้านความคิด และการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ ในการพัฒนาตำบลและหมู่บ้าน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
51464กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.25652022-02-072022-04-07วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย การเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล/มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ -เพื่อรับมอบนโยบายท่านนายก และนโยบายของทางราชการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังจิตสำนึก ทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจให้พนักงานเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้พนักงานทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่พนักงานขององค์กร โดยดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
52433จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 / 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-02-042022-02-04ดำเนินการสำรวจถนนชำรุด และท่อระบายน้ำ บ้านโนนหัวฝาย หมู่ที่ 12 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
53431จดหมายข่าว ฉบับที่ 4/ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-02-032022-02-03ดำเนินการออกสำรวจตรวจสอบการทิ้งขยะในเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
54434ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน2022-02-012022-02-01นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนตูมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เม่นใหญ่ หัวช้าง เพื่อมอบนโยบายและเเนวทางการปฏิบัติ สร้างขวัญและกำลังในการปฏิบัติการจัดเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
55432จดหมายข่าว ฉบับที่ 3/ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25652022-01-312022-01-31มอบถุงยังชีพผู้ป่วย HI ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
56462กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ” ประจำปี พ.ศ.25652022-01-242022-01-24วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ” ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชั่น ZERO TOLERANCE ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
57463กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ” ประจำปี พ.ศ.25652022-01-242022-01-24วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ” ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชั่น ZERO TOLERANCE ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
58430ระงับเหตุไฟไหม้ลามป่าไม้ 2022-01-152022-01-15วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา14.00น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ออกระงับเหตุไฟไหม้ลามป่าไม้ บ้านดอนตูม ม.1ต.แก่งเลิงจาน สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ก่อนขยายเป็นบริเวณกว้าง0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
59429ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25652022-01-142022-01-14วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยมีวาระการประชุม การแถลงนโยบายของ นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และคณะผู้บริหาร ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
60425ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ2022-01-122022-01-12กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้แสงสว่างสาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้สัญจรไปมายามค่ำคืน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
61424ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งแรก2022-01-102022-01-10วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ครั้งแรก วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดย นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายฐานพันธ์ อินทร์สมหวัง ท้องถิ่นอำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติ โดยมติที่ประชุม ให้ นายไมตรี สิทธิจันทร์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายบุญเลิศ เทพทองพูน เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
62427จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/ 25652022-01-102022-01-10ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานครั้งแรก0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
63428จดหมายข่าว ฉบับที่่ 3/ 25652022-01-102022-01-10ฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20190000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
64423รายงานการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อบต.แก่งเลิงจาน2022-01-052022-01-05ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2564 เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเป็นการลดการเกิดอุบัติทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วขอสรุปรายงานสถิติอุบัติเหตุระหว่างวันที่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
65426จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/ 25652022-01-052022-01-05การปฎิบัติงานศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลใหม่ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
66422ฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2022-01-042022-01-04งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บ้านเม่นใหญ่ ม.4,บ้านดอนตูมสามัคคี ม.16 และบ้านท่าแร่วัฒนา ม.17 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
67421โครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 25652021-12-292021-12-29“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมีนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จิตอาสาตำบลแก่งเลิงจาน , สมาชิก ชรบ.ตำบลแก่งเลิงจาน ,สมาชิก อปพร. อสม.ตำบลแก่งเลิงจานและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานให้การต้อนรับ ณ ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
68420ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2021-12-282021-12-28วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561-25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
69415กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน2021-12-232021-12-23ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 2 ศูนย์ จัดกิจกรรมพัฒนาการเด็กเล็ก สำหรับเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาการสร้างสรรค์ การรับรู้ ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจิตนาการโดยใช้ศิลปะสำหรับเด็กหลากหลายแบบ เช่นการเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การปั้น การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีอื่นๆ ที่เด็กสามารถคิดสร้างสรรค์ได้และมีความเหมาะสมตามวัยของเด็ก0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
70417ระงับเหตุเพลิงไหม้ลามทุ่ง2021-12-232021-12-23วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และรถดับเพลิง อบต.บ่อใหญ่ ช่วยออกระงับเหตุเพลิงไหม้ลามทุ่งบริเวณ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเลิงจาน สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ก่อนขยายเป็นบริเวณกว้าง0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
71418ออกตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการ 2021-12-232021-12-23กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ก 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
72419โครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตการทำนาเ2021-12-232021-12-23กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการส่งเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตการทำนาเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25650000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
73416ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔2021-12-212021-12-21องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมประจำเดือน ประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อแจ้ง นโยบายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
74412การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ2021-12-092021-12-09วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยผุู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นผู้ลงนาม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการวิจัยภายใต้โครงการหมู่บ้านราชภัฎตามศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
75411โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและเพาะพันธู์สัตว์น้ำจืดแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสฯ2021-12-082021-12-08วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงและเพาะพันธู์สัตว์น้ำจืดแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสฯ ตามการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม โดยมีนางสาวทิพสุคธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดงาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
76414จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔2021-12-082021-12-08วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานและ ถนนสาธารณะหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ทั้งนี้จำกัดจำนวนผู้เข้ากิจกรรมและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
77407 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 2021-11-282021-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยมี ท่านรังสรรค์ เปลี่ยนศิริ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.แก่งเลิงจานและคณะ กกต.อบต.แก่งเลิงจานให้การต้อนรับ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
78408ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2021-11-282021-11-28วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.แก่งเลิงจานและคณะ กกต.อบต.แก่งเลิงจาน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.แก่งเลิงจาน จำนวน 19 หน่วยเลือกตั้ง0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
79409ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผลคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น2021-11-282021-11-28วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.อบต.แก่งเลิงจานนำโดยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผลคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
80410ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ2021-11-282021-11-28ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อย่างไม่เป็นทางการ ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
81405จดหมายข่าว 34/25642021-11-272021-11-27วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพันธ์ อินทรสมหวัง ประธาน กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายวิเชียร สมบัติตรา กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวนันทนา สาคุณ กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายประเสริฐ สระแก้ว และนางสาวสุนิสา ปาคาถา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.แก่งเลิงจาน ดำเนินการส่งมอบหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล จำนวน ๑๙ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การดำเนินการส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
82406ดำเนินการส่งมอบหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน2021-11-272021-11-27วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพันธ์ อินทรสมหวัง ประธาน กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายวิเชียร สมบัติตรา กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวนันทนา สาคุณ กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายประเสริฐ สระแก้ว และนางสาวสุนิสา ปาคาถา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.แก่งเลิงจาน ดำเนินการส่งมอบหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน ตำบล จำนวน ๑๙ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การดำเนินการส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
83401ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2021-11-262021-11-26วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพันธ์ อินทรสมหวัง ประธาน กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายประเสริฐ สระแก้ว และนางสาวสุนิสา ปาคาถา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๙ หน่วยเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
84404ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2021-11-262021-11-26วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพันธ์ อินทรสมหวัง ประธาน กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายประเสริฐ สระแก้ว และนางสาวสุนิสา ปาคาถา ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดเตรียมสถานที่ส่งมอบหีบเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๙ หน่วยเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
85400จดหมายข่าว 32/25642021-11-242021-11-24โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก.อบต. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 19 หน่วยเลือกตั้ง จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.แก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
86402โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2021-11-232021-11-23วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย นายฐานพันธ์ อินทรสมหวัง ประธาน กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายวิเชียร สมบัติตรา กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวนันทนา สาคุณ กกต.อบต.แก่งเลิงจาน นายประเสริฐ สระแก้ว และนางสาวสุนิสา ปาคาถา ที่ปรึกษาฯ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยมี ดร.ฤทธิรงค์ สุน้อยพรม และนายมงคล ใจทน เป็นวิทยากรการเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน 19 หน่วย จำนวน ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
87399งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564 2021-11-222021-11-22วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ. ศ. 2564 จังหวัดมหาสารคาม ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
88398กิจกรรมจิตอาสาและโครงการรักษ์คลองสวย น้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น 2021-11-162021-11-16วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และหน่วยราชการอำเภอ วัฒนธรรมจังหวัด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมจิตอาสาและโครงการรักษ์คลองสวย น้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน โดยมีนายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
89396กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันที่ 10 พ.ย. 25642021-11-102021-11-10องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบล แก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
90397กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล2021-11-102021-11-10องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
91395กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 2021-11-092021-11-09นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งตั้ง สมาชิกสภาอบต.และนายก.อบต. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
92394รับมอบเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564 2021-10-282021-10-28วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายนิติศักดิ์ สมอารยพงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม และนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.แก่งเลิงจานเป็นผู้รับมอบ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
933922021-10-232021-10-23วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น . นางพรศรี ตรงศิริ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมและมอบสิ่งของ-ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 ณ บ้านของนายปัญญา โสโพธิ์ บ้านเลขที่ 245 บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชแทนนายอำเภอเมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และ นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายวิรัก อุปแสน กำนันตำบลแก่งเลิงจาน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานให้การต้อนรับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
94393ฉบับ 31 / 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 25642021-10-232021-10-23วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น . นางพรศรี ตรงศิริ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมและมอบสิ่งของ-ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 ณ บ้านของนายปัญญา โสโพธิ์ บ้านเลขที่ 245 บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอำเภอ รักษาราชแทนนายอำเภอเมืองมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และ นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายวิรัก อุปแสน กำนันตำบลแก่งเลิงจาน และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานให้การต้อนรับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
95391ปิดประกาศผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน2021-10-222021-10-22วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดประกาศ แบบ 4/4 และ แบบ 4/5 ณ สถานที่ปิดประกาศศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งอบต.แก่งเลิงจานและหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 19 หน่วยเลือกตั้ง0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
96388"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ " 2021-10-212021-10-21วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ " เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน รายละเอียดของกิจกรรม2 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
973892021-10-212021-10-21วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 งานนิติการและงานสาธารณสุข นำโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหนองจิก หมู่ 6ได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องทุกข์ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากชาวบ้านข้างเคียงได้ปล่อยน้ำเสียลงทางสาธารณประโยขน์.เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
98390ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน2021-10-212021-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 07.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกู้ชีพตำบลแก่งเลิงจาน ได้ออกระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน รายนายปัญญา โสโพธิ์ บ้านเลขที่ 245 บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน บ้านพักอาศัยและทรัพย์สินเสียหายบางส่วน มีผู้บาดเจ็บจำนวน 1 ราย ถูกของมีคมบาดที่แขนขวาพักรักษาตัวที่รพ.สารคามอินเตอร์ สาเหตุเพลิงไหม้อยู่ระหว่างตรวจสอบ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
99386เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-10-202021-10-20 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ กองส่งเสริมการเกษตร อบต.แก่งเลิงจาน ออกตรวจสอบและเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จุดที่ 1 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน จุดที่ 2 อ่างเก็บน้ำหนองกุดโด และจุดที่ 3 ประตูระบายน้ำท่าสองคอน ทั้ง 3 จุดระดับน้ำลดลงและพบว่าโครงการชลประทานมหาสารคามเดินเครื่องสูบน้ำลงลำน้ำชีจำนวน 3 เครื่อง เพื่อเฝ้าติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน และกุดดอนโด บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ท่วม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
100383เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-10-182021-10-18ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2564 อบต.แก่งเลิงจาน โดยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.แก่งเลิงจาน ได้มอบหมายให้รองปลัดอบต.แก่งเลิงจาน,ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบและเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จุดที่ 1 อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน จุดที่ 2 อ่างเก็บน้ำหนองกุดโด จุดที่ 3 ถนน คสล. ดอนตูม-ดอนโด พบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และจุดจุดที่ 4 ประตูระบายน้ำท่าสองคอนระดับน้ำชีมีการทรงตัวและพบว่าโครงการชลประทานมหาสารคามเดินเครื่องสูบน้ำลงลำน้ำชีจำนวน 2 เครื่อง เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
101384ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน2021-10-182021-10-18วันที่ 18 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิผู้สมัครสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกและดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมทั้งรายงานผลการตรวจต่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชั้น 20000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
102382รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 15 ตุลาคม 25642021-10-152021-10-15วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
103385งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล2021-10-152021-10-18กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมายามค่ำคืน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
104381รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 14 ตุลาคม 25642021-10-142021-10-14วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
105378เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-10-132021-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เฝ้าติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน และกุดดอนโด บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ท่วม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
106380รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน วันที่ 13 ตุลาคม 25642021-10-132021-10-13วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
107379รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 12 ตุลาคม 25642021-10-122021-10-13วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
108377รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.25642021-10-112021-10-12วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
109376ประชุมเพื่อจัดเตรียมการรับสมัครรับเลือกตั้ง และซักซ้อมการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน2021-10-082021-10-08วันที่ 8 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมเพื่อจัดเตรียมการรับสมัครรับเลือกตั้งและซักซ้อมการรับสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
110375โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-09-232021-09-23วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผูับริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ป้องกันการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่และการทุจริตต่อหน้าที่และรักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
111372 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2564 2021-09-212021-09-20สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ทั้งนี้ดำเนินการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
112373จดหมายข่าวงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดมหาสารคาม2021-09-212021-09-21วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานราชการอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดมหาสารคาม โดยมีท่านนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
113374งานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดมหาสารคาม 2021-09-212021-09-21วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานราชการอำเภอเมืองมหาสารคาม จัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดมหาสารคาม โดยมีท่านนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
114370โครงการป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน2021-09-162021-09-16วันที่ 16 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานจัดโครงการป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การ์บริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
115368ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)2021-09-142021-09-14วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ.ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
116369ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน/คณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน /คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2021-09-142021-09-14วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน/คณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน /คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อชี้เแจงแนวทางการดำเนินงานบริการและประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
1173712021-09-132021-09-13วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้การประชุมรับมอบนโยบาย และการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ข้อราชการต่างๆ การปฏิบัติราชการ นโยบายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
118367โครงการอบรมความรู้กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-09-092021-09-09วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการอบรมความรู้กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันการคุ้มครองสิทธิและการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตลอดจนข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
119365ฉบับที่ 28 / 2564 ประจำเดือน กันยายน 25642021-09-022021-09-02องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยสำนักงานปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการส่งอาหารและของบริจาคให้กับผู้ที่กักกันตัว ในรูปแบบ community isolation และ Home isolation เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกักกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 3 มื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
120362ฉบับที่ 27 /2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 2021-09-012021-08-31โครงการตลาดสีเขียววิถีไทยตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกร กระตุ้นให้ประชาชนนิยมบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพ และแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้”ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ลานค้าชุมชนบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
121364ส่งอาหารและของบริจาคให้กับผู้ที่กักกันตัว ในรูปแบบ community isolation และ Home isolation เขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน สิงหาคม 25642021-09-012021-09-01องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการส่งอาหารและของบริจาคให้กับผู้ที่กักกันตัว ในรูปแบบ community isolation และ Home isolation เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกักกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 3 มื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
122360รับมอบบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยและกักกันตัวที่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-312021-08-31วันที่ 31 สิงหาคม 2564 "กลุ่มเพื่อน 2510" นำโดยพี่วัชรี ลครศรี (พี่อร) บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 35 แพ็ค ชุด PPE จำนวน 10 ชุด ผ้าห่ม จำนวน 10 ผืน หมอน จำนวน 12 ใบ ผ้าขนหนู จำนวน 12 ผื่น บะหมี่สำเร็จรูป (ยำยำ) จำนวน 4 กล่อง นมไวตามิ์ลค์ จำนวน 1 ลัง ขนมยูโรเค็ก จำนวน 3 กล่้อง ผลไม้จำนวน 20 กิโลกรัม - คุณรัตติยา นามบุดดี ร้าน 3 ส.รุ่งเรือง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 15 บริจาค บะหมี่สำเร็จรูป (ยำยำ) จำนวน 4 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 11 แพ็ค ข้าวเกรียบ จำนวน 1 โหล และลูกอมจำนวน 3 ถึง - คุณ ศิริรักษ์ สุภี มอบมุ้งกาง จำนวน 4 หลัง ให้กับศูนย์พักคอย และผู้กักกันตัวที่บ้าน ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
123366ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 /2564 ประจำปี พ.ศ.25642021-08-302021-08-30วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การประชุมดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
124361สนับสนุนยานพาหนะ รับ - ส่ง ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-262021-08-26วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน และท่านสำลี รักสุทธี สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ร่วมสนับสนุนยานพาหนะรับ-ส่ง พร้อมทั้งบริการอาหารและน้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน ๓๖๐ ราย ณ. วัดบ้านหนองจิก ม.๑๐ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
125356รับมอบบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-242021-08-24วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 พระครูประโชติธรรมะสุนทร์ เจ้าคณะตำบลแก่งเลิงจาน เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบ้านเม่นใหญ่ บริจาค เงินจำนวน 3,850.- บาท หมอนขิด จำนวน 36 ใบ, เสื่อพับ จำนวน 3 ผื่น ,เสื่อ จำนวน 2 ผื่น,กระติกน้ำ จำนวน 1 ใบ, พัดลม จำนวน 2 ตัว ให้กับศูนย์พักคอยฯ และผู้กักกันตัวที่บ้าน ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน ขอกราบอนุโมทนาบุญในความเมตตาของพระครูประโชติธรรมะสุนทร เจ้าคณะตำบลแก่งเลิงจาน เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบ้านเม่นใหญ่ในครั้งนี้0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
126357รับมอบบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-242021-08-24ท่าน สจ.ธนวัฒน์ แสนโกษา สมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคาม บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 22 แพ็ค น้ำอัดลม จำนวน 6 แพ็ค ขนมจำนวน 1 ปิ๊บ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 กล่อง และปลากระป๋องจำนวน 60 กระป๋อง ให้กับศูนย์พักคอยฯ และผู้กักกันตัวที่บ้านขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
127358รับมอบบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน และผู้กักกันตัวที่บ้าน2021-08-242021-08-24วันที่ 24 สิงหาคม 2564 คุณปรานอม นาคาซาว่า ร่วมกับ หจก.วงศ์เจ้าเจริญพาณิชย์ บริจาค พัดลมจำนวน 5 ตัว กาต้มน้ำร้อน จำนวน 5 ตัว และน้ำดื่มจำนวน 10 แพ็ค มุ้งจำนวน 5 หลัง และเตียงไม้ไผ่จำนวน 3 เตียง และนางสาวเนตรจิตรา จันทพัฒน์ บ้านดอนตูม หมู่ที่ 1 พร้อมครอบครัวบริจาค น้ำดื่มขวดเล็ก จำนวน 9 แพ็ค,.สปอนเซอร์ จำนวน 1 ลัง ,.โอวัลติน จำนวน 2 ถุง ,กาแฟ จำนวน 2 ถุง, น้ำดื่มขวดใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค ให้กับศูนย์พักคอยฯ และผู้กักกันตัวที่บ้าน ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
128359ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธามอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจานและกักกันตัวที่บ้าน2021-08-242021-08-24 ขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธามอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจานและกักกันตัวที่บ้านประจำเดือนสิงหาคม 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
129355การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ2021-08-232021-08-23 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณหมู่บ้านและที่อยู่อาศัย และศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
130354รับมอบบริจาคช่วยเหลือผู้กักกันตัวศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-182021-08-18วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ประกอบด้วย คุณครูพรทิพย์ พัชรพลอนันต์ คุณครูวนิดา สาพิมาน คุณครูคัมภีร์ -พรสุข ลาดเสนา รอง ผอ.กิติกานต์ สารมาคม คุณครูมาลา ทองสุมาตย์ คุณครูมัทนา รัตนพลแสน คุณครูอรอนงค์ รินทะลึก คุณครูวีรสุดา ด้วงคำจันทร์ และโรงเรียนสารคามพิทยาคม นำโดย อาจารย์วนิดา สาพิมาน บริจาคเครื่องอุปโภคช่วยเหลือผู้กักกันตัว ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน รายการบริจาค จำนวน13 รายการ ดังนี้ 1บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน 8 ลัง 2.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบแพ็ค 3 แพ็ค 3.กระดาษชำระ จำนวน 6 แพ็ค 4. ไข่ไก่ จำนวน 11 แผง 5. น้ำดื่ม จำนวน 18 แพ็ค 6.ปลากระป๋อง จำนวน 10 แพ็ค 7.น้ำปลา จำนวน 2 ขวด 11.น้ำมันพืช 2 แพ็ค 12.ยาสีฟัน จำนวน 1 โหล 13.นม 1 ลัง และ ร้าน FF แอร์ & เซอร์วิส บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค, ม่าม่าคัพ จำนวน 3 แพ็ค,นมเปรี้ยวดัชมิลล์ จำนวน 2 ลัง และซาลาเปาพร้อมทาน จำนวน 100 ลูก ให้กับศูนย์พักคอยฯ และผู้กักกันตัวที่บ้าน ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
131352รับมอบบริจาคน้ำดื่มศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-162021-08-16วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัชระวัสดุก่อสร้างและร้านบะหมี่เยาวราช จังหวัดมหาสารคาม มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน โดยมีนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรงมีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
132345ตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน 2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อำเภอเมืองมหาสารคาม นำโดย นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคามตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์ ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน โดยมีนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายก.อบต.แก่งเลิงจาน นายวิรัก อุปแสน กำนัน แก่งเลิงจาน นายมงคล สีอารัญ ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมาชิกสภา อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยให้การต้อนรับ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
133346กิจกรรมล้างตลาดเกษตรและความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ ผู้ประกอบการตลาดเกษตร และพนักงานตลาดเกษตร ดำเนินการกิจกรรมล้างตลาดเกษตรและความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในพื้นที่ตลาดเกษตรให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (covid-19) เป็นประจำทุกวันศุกร์ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
134347โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก บริเวณริมห้วยคะคาง สาธารณประโยชน์บ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
135348โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก บริเวณริมห้วยคะคาง สาธารณประโยชน์บ้านท่าแร่วัฒนา หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
136349อำเภอเมืองมหาสารคาม ตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อำเภอเมืองมหาสารคาม นำโดย นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองมหาสารคาม เมืองมหาสารคามตรวจเยี่ยม พบปะและให้กำลังใจศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมทั้งรับมอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์ ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน โดยมีนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายก.อบต.แก่งเลิงจาน นายวิรัก อุปแสน กำนัน แก่งเลิงจาน นายมงคล สีอารัญ ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมาชิกสภา อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พักคอยให้การต้อนรับ 1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น) 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
137350กิจกรรมล้างตลาดเกษตรและความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)2021-08-132021-08-13วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ ผู้ประกอบการตลาดเกษตร และพนักงานตลาดเกษตร ดำเนินการกิจกรรมล้างตลาดเกษตรและความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในพื้นที่ตลาดเกษตรให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (covid-19) เป็นประจำทุกวันศุกร์ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
138351ส่งอาหารและของบริจาคให้กับผู้ที่กักกันตัว ในรูปแบบ community isolation และ Home isolation เขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-132021-08-13องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการส่งอาหารและของบริจาคให้กับผู้ที่กักกันตัว ในรูปแบบ community isolation และ Home isolation เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกักกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 3 มื้อ รวมทั้งสิ้นจำนวน 47 ราย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
139344รับมอบบริจาคเครื่องอุปโภค - บริโภค ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-112021-08-11วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 คุณคำผิว สีมันตะ จากประเทศฮ่องกง ผู้ใหญ่สมลักษณ์ กิจสคม ผู้ใหญ่บ้านหนองใหญ่ หมุู่ที่ 3 คุณคำผัน สีมันตะ สมาชิก สภา อบต.หมู่ที่ 3 และคุณถวิล กิจสคม มอบพัดลมใหญ่ 1 ตัว เครื่องอุปโภค - บริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้ป่วยกักกันตัว และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน ,นายอนุชาติ สมบัติบริจาคในนาม บ้านท่าแร่วัฒนาหมู่ที่ 17 และคุณวัชรี ลครศรีและกลุ่มเพื่อนน้ำดื่มวอเตอร์ มอบชุด PPE จำนวน 25 ชุด โดยมีนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นผู้รับมอบ ทั้งศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน ขอกราบขอบพระคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่าน ผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
140342กิจกรรมการเปิดศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation : CI)2021-08-092021-08-09วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน อสม/อปพร.ตำบลแก่งเลิงจาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation : CI) รองรับผู้ป่วยกักกันตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน จำนวน 10 เตียง และเตียงสำรอง จำนวน 10 ชุด รวมจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 20 เตียง ประกอบกับทางศูนย์ได้มีบริการอินเตอร์เน็ต wifi และเคเบิ้ลทีวีให้บริการผู้ป่วยเพื่อผ่อนคลาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองจิกท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
141343ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation : CI)2021-08-092021-08-09วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน อสม/อปพร.ตำบลแก่งเลิงจาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการเปิดศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community lsolation : CI) รองรับผู้ป่วยกักกันตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชน จำนวน 10 เตียง และเตียงสำรอง จำนวน 10 ชุด รวมจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 20 เตียง ประกอบกับทางศูนย์ได้มีบริการอินเตอร์เน็ต wifi และเคเบิ้ลทีวีให้บริการผู้ป่วยเพื่อผ่อนคลาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองจิกท่าแร่ ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
142341ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน 2021-08-062021-08-06องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานและอสม.ประจำตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการก่อสร้างศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในครอบครัวและชุมชนเพิ่มมากขึ้น และหน่วยงานของรัฐมีพื้นที่สามารถรองรับผู้ป่วยรอการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ลดภาระของระบบบริการหลักในการตระเตรียมที่ดูแลหรือศูนย์พักพิง ที่สำคัญคือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และลดอัตราการแพร่ระบาด0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
143339จัดเตรียมและทำความสะอาดเพื่อจัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-032021-08-03องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแก่งเลิงจาน สมาชิกสภา อบต.และอสม.ประจำตำบลแก่งเลิงจาน จัดเตรียมและทำความสะอาดเพื่อจัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันสัตว์พาหนะนำโรคต่างๆ และเพื่อสะอาดถูกสุขลักษณะของพื้นที่ศูนย์พักคอย ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
144340จัดเตรียมและทำความสะอาดเพื่อจัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-032021-08-03วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแก่งเลิงจาน สมาชิกสภา อบต.และอสม.ประจำตำบลแก่งเลิงจาน จัดเตรียมและทำความสะอาดเพื่อจัดเตรียมศูนย์พักคอย (Community lsolation และ Home lsolation) ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันสัตว์พาหนะนำโรคต่างๆ และเพื่อสะอาดถูกสุขลักษณะของพื้นที่ศูนย์พักคอย ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
145338ส่งมอบค่าอาหารสำหรับผู้กักกันตัวที่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-08-012021-08-01กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการส่งมอบค่าอาหารสำหรับผู้กักกันตัวที่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 17 ราย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
1463362021-07-312021-07-31วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ณ โรงแรมแก้วทอแสงรีสอร์ท และชุมชนโดยมีการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งผู้กักกันตัวเสี่ยงต่ำตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 20190000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
147337ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง (ชนิดหมอกควัน) เชิงรุกการป้องกันและการควบคุมไข้เลือดออก 2021-07-312021-07-31กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง (ชนิดหมอกควัน) เชิงรุกการป้องกันและการควบคุมไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปี 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
148335ตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัว และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้กักกันตัว2021-07-302021-07-30วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายกทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัว และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้กักกันตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 10 ราย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
149334ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2021-07-292021-07-29องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือ แนวทางการดำเนินการช่วยเหลือการกักกันของผู้เดินทางกลับจากจังหวัดอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อ หรือพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และมติที่ประชุมจัดตั้งศูนย์พักคอยและปรับปรุงสถานที่พักคอยและเตรียมจัดหาเตียงสำหรับผู้กักกันตัว จำนวน 10 เตียง และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้กักกันตัว และอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับการการกักกันตัว ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
150332มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่่ผู้กักกันตัว2021-07-272021-07-27วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายกทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะผู้บริหาร งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจเยี่ยมศูนย์กักตัว และมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่่ผู้กักกันตัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 6, 10 และหมู่ที่ 14 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
151333ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2021-07-272021-07-27วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินการช่วยเหลือการกักกันของผู้เดินทางกลับจากจังหวัดอื่นภายในประเทศหรือต่างประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อ หรือพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และมติที่ประชุมจัดตั้งศูนย์พักคอยและปรับปรุงสถานที่พักคอยและเตรียมจัดหาเตียงสำหรับผู้กักกันตัว จำนวน 10 เตียง และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้กักกันตัว มืื้อละ 50 บาท จำนวน 3 มื้อและอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับการการกักกันตัว ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนชุมชนหนองจิกท่าแร่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
152331ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานที่กักกันตัว2021-07-262021-07-26วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบ้านผู้ป่วยยืนยัน บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 14 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
153330ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 2021-07-162021-07-16วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
154325กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 2021-07-092021-07-09วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สภาพแวดล้อมของที่ทำงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ สำนักงานน่าอยู่ น่ามอง ปลอดจากโควิด ๑๙ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
155320ดำเนินการออกตรวจทรัพย์สินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหัวฝาย2021-06-222021-06-22วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหัวฝาย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานดำเนินการสำรวจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหัวฝาย กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน่างขอส่งคืนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหัวฝายพร้อมบ้านพักสถานี0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
156318ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้คอกสัตว์) 2021-06-182021-06-18วันที่ 18 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดอบต.แก่งเลิงจาน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดอัคคีภัย (ไฟไหม้คอกสัตว์) รายนายจักรกฤษ กุญชะโมรินทร์ ที่อยู่เลขที่ 169 บ.หนองใหญ่ ม.3 เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
157319กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day อาคารสำนักงาน อบต.แก่งเลิงจาน และล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day 2021-06-182021-06-18วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินกิจกรรม5 ส. Big Cleaning Day อาคารสำนักงาน อบต.แก่งเลิงจานและ ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดเกษตรและพนักงานตลาดเกษตร ล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day ณ ตลาดเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและลดการกระจายของเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทุกวันศุกร์ จำนวนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
158317ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ กรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 2021-06-172021-06-17วันที่ 17 มิถุนายน 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ กรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนช่วยเหลือโดยเร่งด่วน โครงการจ่ายขาดเงินสะสมกรณีเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
159314กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร2021-06-142021-06-14วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถือว่าเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
160315ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25642021-06-142021-06-14วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การดำเนินการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
161316 เปิดเทอมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 2 ศูนย์ 2021-06-142021-06-14วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 2 ศูนย์ เปิดเทอมทั้งนี้การเรียนการสอนตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
162313กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 2021-06-112021-06-11วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ตลาดเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สภาพแวดล้อมของที่ทำงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ สำนักงานน่าอยู่ น่ามอง ปลอดจากโควิด ๑๙ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ค่ะ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
163312ตรวจข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นที่ตลาดเกษตร บริเวณบ่อพักภายในตลาดและคลองรอบข้าง2021-06-102021-06-10 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายมงคล สีอารัญ ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 , 16 งานกฎหมายและคดี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานพร้อมด้วยผู้ประกอบการตลาดเกษตร ร่วมตรวจข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นที่ตลาดเกษตร บริเวณบ่อพักภายในตลาดและคลองรอบข้าง บริเวณสี่แยกพละ ซึ่งมีน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
164308ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น ตลาดเกษตร2021-06-092021-06-09วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายมงคล สีอารัญ ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 , 16 งานกฎหมายและคดี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานพร้อมด้วยผู้ประกอบการตลาดเกษตร ร่วมตรวจข้อเท็จจริงกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นที่ตลาดเกษตร บริเวณบ่อพักภายในตลาดและคลองรอบข้าง บริเวณสี่แยกพละ ซึ่งมีน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
165311ตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 2021-06-092021-06-09วันที่ 9 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสลสายบ้านหนองจิก หมู่ที่.10 เชื่อม บ้านท่่าแร่วัฒนา หมู่ที่170000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
166306โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒม วรขัตติยราชนารี 2021-06-082021-06-08กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒม วรขัตติยราชนารี โดยดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์สุนัขและแมวภายในตำบล จำนวน ๑,๗๙๓ ตัว 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
167307โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2021-06-082021-06-08วันที่ 8 มิถุนายน 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 14 มิถุนายน 2564 และใ้ห้คำแนะนำการดำเนินการเฝ้า ระวังตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
168309การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ 2021-06-072021-06-09 วันจันทรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การดำเนินการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
169310ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔2021-06-072021-06-07วันจันทรที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน การดำเนินการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
170305กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25642021-06-042021-06-04องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 โดยดำเนินการประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนชาวตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน www.ksao.go.th ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2564 ประดับธงชาติคู่พระนามาภิไธย ส.ท.บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
171304การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25642021-06-022021-06-02เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 43 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ดำเนินการประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติคู่ธงอักษร พระนามาภิไชย ส.ท. ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน www.ksao.go.th และเชิญชวน ผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลแก่งเลิงจานประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณที่พักอาศัย และประดับธงชาติคู่ธงอักษร พระนามาภิไชย ส.ท. ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน www.ksao.go.th ระหว่างวันที่ 1 - 6 มิถุนายน 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
172294 กิจกรรมการดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลง2021-06-012021-06-01องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคระบาดใน โค-กระบือ โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง โรคระบาดใน โค-กระบือ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวนผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๘ ราย 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
173295 การดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-06-012021-06-01องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคระบาดใน โค-กระบือ โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง โรคระบาดใน โค-กระบือ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวนผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๘ ราย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
174290กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น2021-05-282021-05-28วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ วัดป่าบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
175291กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น2021-05-282021-05-28วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ วันป่าบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
176292ประชุมชี้เแจงแนวทางการดำเนินงานบริการและประชาชนในวันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 2021-05-282021-05-28วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน/คณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน /คณะกรรมการศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อชี้เแจงแนวทางการดำเนินงานบริการและประชาชนในวันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
177293กิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day ตลาดเกษตร2021-05-282021-05-28วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดเกษตรและพนักงานตลาดเกษตร จัดกิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day ณ ตลาดเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและลดการกระจายของเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทุกวันศุกร์ จำนวนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
178289ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 2021-05-252021-05-25วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการและการขอใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินและสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และ คณะกรรมการกลั่นกรองข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชั้น 20000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
179288สนับสนุนรถดับเพลิงออกร่วมออกเหตุดับเพลิงเหตุไฟลามทุ่งติดกับบ้านเรือนประชาชน2021-05-242021-05-24วันที่ 23 พค 64 สนับสนุนรถดับเพลิงออกร่วมออกเหตุดับเพลิงเหตุไฟลามทุ่งติดกับบ้านเรือนประชาชน เป็นบริเวณกว้าง บริเวณป่าข้างและหลังแม๊กโค มีเทศบาล ท่าสองคอน เกิ้ง แก่งเลิงจาน เทศบาลขามเรียง ทั้งหมด 7 คัน ร่วม ทั้งหมด 4 หัวฉีด มีท่อประปา 3 จุด หนองน้ำธรรมชาติ 1 แห่ง ขณะนี้ ควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด และเหตุการณ์ปกติ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
180286ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-05-212021-05-21วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารตำบลแก่งเลิงจาน ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 6 ครัวเรือน โดย นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
181287หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงเพื่อป้องกันโรคระบาดใน โค-กระบือ (โรคลัมปี สกิน)2021-05-212021-05-21วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคระบาดใน โค-กระบือ (โรคลัมปี สกิน) พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง โรคระบาดใน โค-กระบือ มีผู้รับผลกระทบการแพร่ระบาด จำนวนทั้งสิ้น 59 คอก0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
182284โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 25642021-05-202021-05-20องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 25640000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
183285หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน2021-05-202021-05-20 หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคระบาดใน โค-กระบือ (โรคลัมปี สกิน)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
184281ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม2021-05-182021-05-18 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานดำเนินการร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
185282การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน2021-05-172021-05-17นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีข้อราชการต่างๆ การปฏิบัติราชการ นโยบายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบของทางราชการ การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
186280กิจกรรม ๕ ส. “Big Cleaning Day " ความสะอาด สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตลาดเกษตร เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 2021-05-142021-05-14วันที่ ศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม ๕ ส. “Big Cleaning Day " ความสะอาด สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตลาดเกษตร เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สภาพแวดล้อม เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ น่าอยู่ น่ามอง ปลอดจากโควิด 19 ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
187278กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 2021-05-072021-05-07วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด อาคารสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สภาพแวดล้อมของที่ทำงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ สำนักงานน่าอยู่ น่ามอง ปลอดจากโควิด ๑๙ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
188279กิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day2021-05-072021-05-07วันศุกร์ที่ 7 พฤษภคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดเกษตรและพนักงานตลาดเกษตร จัดกิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day ณ ตลาดเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและลดการกระจายของเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
189277สำรวจความเสียหายจากวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-05-062021-05-06คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกสำรวจความเสียหายจากวาตภัย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน พร้อมให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
1902832021-05-032021-05-03องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกับประชาชนบ้านท่าแร่ หมู่ที่ ดำเนินการวางระบบน้ำรดต้นไม้ พื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น วัดป่าท่าแร่ หมู่ที่่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยเงินงบประมาณจากเงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคเพียงพอแและต่อการดำเนินการพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ในเขตพื้นที่วัดป่าท่าแร่ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
191273กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ความสะอาดสำนักงาน พื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)2021-04-302021-04-30วันที่ 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ละเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สภาพแวดล้อมของที่ทำงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ สำนักงานน่าอยู่ น่ามอง ป้องกันโควิด 19 ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
192274กิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์2021-04-302021-04-30วันที่ 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day " ทำความสะอาด สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สภาพแวดล้อมของที่ทำงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ สำนักงานน่าอยู่ น่ามอง ปลอดจากโควิด 19 ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่องจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
193275กิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day 2021-04-302021-04-30วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดเกษตรและพนักงานตลาดเกษตร จัดกิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day ณ ตลาดเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและลดการกระจายของเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
194276กิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day 2021-04-302021-04-30วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดเกษตรและพนักงานตลาดเกษตร จัดกิจกรรมล้างตลาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และ 5 ส. Big Cleaning Day ณ ตลาดเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและลดการกระจายของเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการตลาดในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
195272ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 25642021-04-292021-04-29วันที่ 29 เมษายน 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
196270กิจกรรมการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน เพื่อคัดกรองสกัดโควิด - 19 2021-04-282021-04-28องค์การบริหารส่วนแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการความร่วมมือ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกหมู่บ้าน ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน เพื่อคัดกรองสกัดโควิด - 19 พร้อมให้ "คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T" เพื่อป้องกันการติดเชื้อและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
197271กิจกรรมดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน เพื่อคัดกรองสกัดโควิด - 192021-04-282021-04-28องค์การบริหารส่วนแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการความร่วมมือ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกหมู่บ้าน ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ แบบปูพรมเต็มพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน เพื่อคัดกรองสกัดโควิด - 19 พร้อมให้ "คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T" เพื่อป้องกันการติดเชื้อและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
198267กิจกรรม "ล้างตลาดเกษตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ 5 ส. Big Cleaning day"2021-04-232021-04-23วันที่ 23 เมษายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ล้างตลาดเกษตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ 5 ส. Big Cleaning day" ณ ตลาดเกษตร จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายก อบต.แก่งเลิงจาน ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน ผู้บริหารตลาดเกษตร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเลิงจาน และประชาชนตำบลแก่งเลิงจาน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
199268กิจกรรม "ล้างตลาดเกษตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ 5 ส. Big Cleaning day" 2021-04-232021-04-23วันที่ 23 เมษายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ล้างตลาดเกษตร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ 5 ส. Big Cleaning day" ณ ตลาดเกษตร จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายก อบต.แก่งเลิงจาน ประธานสภา อบต.แก่งเลิงจาน ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน ผู้บริหารตลาดเกษตร และ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แก่งเลิงจาน และประชาชนตำบลแก่งเลิงจาน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
200265กิจกรรมเปิด “ตู้ปันสุข คลายทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อน โควิด – 19” องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน2021-04-212021-04-21วันที่ 21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการเปิด “ตู้ปันสุข คลายทุกข์ให้กับผู้เดือดร้อน โควิด – 19” องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถหยิบได้ฟรีซึ่งตู้ปันสุข ตั้งอยู่ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
201264แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมถนน2021-04-172021-04-17วันที่ 17 เมษายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการสูบน้ำท่วมถนน บ้านหนอกจิก หมูู่ที 10 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากฝนตกทำให้น้ำท่วมขับถนนประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาไม่สะดวกซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
202266งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล2021-04-152021-04-15กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมายามค่ำคืน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
203262กิจกรรมล้างตลาดเกษตรมหาสารคามเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง Covid 192021-04-122021-04-12วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 อบต.แก่งเลิงจาน นำโดยนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายก อบต.พร้อมคณะผู้บริหาร นายมงคล ศรีอารัญ ประธานสภา พร้อมคณะสมาชิก อบต. นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัด อบต.พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วย EMS ออกปฏิบัติหน้าที่ล้างตลาดเกษตรมหาสารคามเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง Covid 19 ซึ่งเป็นตลาดในพื้นที่ตามประกาศกระทรวงกำหนดพื้นที่ในเขตตำบลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีในการดำเนินการกิจกรรม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
204261รายงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน 2021-04-102021-04-10วันที่ 10 เมษายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยมีท่านนายกทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และผู้ปฎิบัติหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
205260โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.25642021-04-082021-04-08วันที่ 8 เมษายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยมีท่านนายกทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ชรบ อสม.ตำบลแก่งเลิงจาน อปพร. และพนักงานส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
206259โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักสามัคคี เพื่อความปรองดองของคนในชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-04-012021-04-02วันที่ 31 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักสามัคคี เพื่อความปรองดองของคนในชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อปกครองและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชา ธิปไตยอันมีพระมหากษัตรีย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
207263โครงการอบต.เคลื่อนที่บริการ พบปะประชาชนชุมชนอย่างยั่งยืน และการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2566-2570 2021-04-012021-04-011 เมษายน 2564 อบต.แก่งเลิงจาน จัดโครงการอบต.เคลื่อนที่บริการ พบปะประชาชนชุมชนอย่างยั่งยืน และการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2566-2570 บ้านดอนตูม ม.1,ม,16 และบ้านดอนโด ม. 90000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
208257กิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย2021-03-192021-03-31วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมถวายราชสักการะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / จิตอาสาตำบลแก่งเลิงจาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20190000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
209258กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลแก่งเลิงจานและกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน อบต.แก่งเลิงจาน2021-03-182021-03-31วันที่ 18 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณที่สาธารณประโยชน์ในเขตตำบลแก่งเลิงจานและทำความสะอาดสำนักงาน อบต.แก่งเลิงจานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
210242โครงการยกย่องผู้ปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 2021-03-152023-05-31วันที่ 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการยกย่องผู้ปฎิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตบริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วย ระบบการโหวตโดยแอปพลิชั่น ประกาศผลพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมา ละมอบประกาศนีย์บัตรแก่บุคคลต้นแบบ ด้านด้านจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ประจำปี พ.ศ.2564 และพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบhttp:www.ksao.go.th/main/frontend/web/index.php/site/index#boss0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
211256แจกจ่ายถุงยังชีพสำนักงานสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน2021-03-122021-03-31วันที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารตำบลแก่งเลิงจาน แจกจ่ายถุงยังชีพสำนักงานสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 7 ครัวเรือน โดย นายธนวัฒน์ แสนโกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และนายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และนายมงคล สีอารัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นตัวแทนแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
212246ประชุมชี้แจงการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632021-03-102024-03-29วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ ชาวบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมชี้แจงการใช้เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมกับวางแผนการดำเนินการและติดตามการพัฒนาภายในพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจานต่อไป0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
213240กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ”2021-03-062024-11-15วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ” พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชั่น ZERO TOLERANCE ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
214239ข่าวประชาสัมพันธ์2021-02-092021-04-30ประชาสัมพันธ์ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
215238ข่าวประชาสัมพันธ์2021-02-052023-01-31ประชาสัมพันธ์ข่าวงานกฎหมายและคดี สำนักปลัด อบต.แก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
216237ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)2021-01-292022-07-31ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
217249ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีร้องเรียนการดำเนินการโครงการโรงสูบน้ำขนาดใหญ่2021-01-132021-03-31วันที่ 12 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกับงานกฎหมายและคดี กองช่าง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับ อำเภอเมืองมหาสารคาม และการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม กรณีร้องเรียนการดำเนินการโครงการโรงสูบน้ำขนาดใหญ่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนหัวฝาย0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
218250กิจกรรม 5 ส "Big Cleaning Day" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642021-01-072021-03-31เพื่อ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางไปสู่การประกันการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สภาพแวดล้อมของที่ทำงานของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ สำนักงานน่าอยู่ น่ามอง ป้องกันโควิด 19 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรม 5 ส. “Big Cleaning Day” ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
219269กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ”2021-01-042021-01-04วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น “องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วม ต้าน ทุจริต ZERO TOLERANCE ” พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริตคอรัปชั่น ZERO TOLERANCE ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
220245โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642020-11-302021-03-28โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานต่อองค์กรและชุมชน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาบูรณาการปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและนำมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้ยั่งยืนต่อไปและให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร Organization Development ให้มีคุณภาพพร้อมบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governence) ให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับความคุ้มค่าในการดำเนินงาน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้เหมาะสมเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นชุมชน สู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 22 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2563 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
221248กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร2020-10-052021-03-31องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
222255พิธีรับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททั่วไป รางวัลชมเชย 2020-09-242021-03-31พิธีรับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภททั่วไป รางวัลชมเชย นวัตกรรม "การพัฒนานวัตกรรมนโยบายด้วยกระบวนการ 4D : การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร อบต.แก่งเลิงจาน” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านนายกทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นผู้รับมอบ0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
223235ข่าวประชาสัมพันธ์ 2020-09-222024-02-29ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันการทุจริตและการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
224322โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-08-312020-08-31วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
225326โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.25632020-08-272020-08-26วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
226327โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน ด้านสิทธิหน้าที่ของสตรีการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก2020-08-122021-07-13วันที่ 11 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน ด้านสิทธิหน้าที่ของสตรีการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
227328โครงการอบรมพัฒนาบทบาทผู้นำสตรีในชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-112021-07-13วันพฤหัสบดีที่ 6สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการอบรมพัฒนาบทบาทผู้นำสตรีในชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
228329โครงการอบรมพัฒนาบทบาทผู้นำสตรีในชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2020-08-112021-07-13วันพฤหัสบดีที่ 6สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการอบรมพัฒนาบทบาทผู้นำสตรีในชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
229321โครงการเสริมอาชีพให้ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน2020-07-172020-07-17วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานจัดโครงการโครงการเสริมอาชีพให้ประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ณ ห้องประชุุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
230233ข่าวประชาสัมพันธ์2020-05-142021-02-28องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563) ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านเม่นใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
231234ข่าวประชาสัมพันธ์2020-05-132021-04-30โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม กรณีกักกันตัว ๑๔ วัน จำนวน 73 ราย 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
232231การจัดกำลังเจ้าหน้าที่ / อปพร./ฝ่ายปกครอง/ชรบ./สมาชิกสภา อบต. แก่งเลิงจาน ประจำจุดตรวจฯ2020-04-202020-10-31องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกำลังเจ้าหน้าที่ / อปพร./ฝ่ายปกครอง/ชรบ./สมาชิกสภา อบต. แก่งเลิงจาน ประจำจุดตรวจ จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร 2019 (COVID -19) และรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจุดตรวจยานพาหนะ จุดตรวจคัดกรอง ณ ตู้ยามห้วยแอ่ง สภ.ท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16– 18 เมษายน 25630000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
233230ข่าวประชาสัมพันธ์2020-04-172020-04-30การดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ในหมู่บ้านและชุมชน0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
234324โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-03-132020-03-13วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการรรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และอบรมครู ก.) ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน โดยกลุ่มเป้าหมาย ครู ก ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน จำนวน 17 หมู่บ้าน 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
235323ขอเชิญท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน2020-01-012020-01-01เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของสถานีประมง ทำการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน อยู่ด้านหลังของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบของแก่งเลิงจานมีทิวทัศน์สวยงาม ในวันหยุดประชาชนนิยมไปพักผ่อนกันมาก แก่งเลิงจานหรืออ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน (Kaeng Leng Chan) ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของตัวเมือง ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ภายในมีสวนสุขภาพแก่งเลิงจานที่กว้าง โล่ง ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนและการออกกำลังกาย พิพิธภัณฑ์ ศาลากลางน้ำ และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมาและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและทัศนศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานีประมง ทำการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน หากท่านมีเวลาก็น่าไปพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาธรรมชาติแถบนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามพระอาทิตย์กำลังจะตกดินจะมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก 0000-00-00nokikoclick ดูกิจกรรม
236227อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก2019-06-052019-06-05อบต.ร่วมพิธี บรมราชาภิเษก0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
237228โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคล2019-06-052019-06-05ssss0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
238229โครงการอบรมการกำจัดขยะมุลฝอย ในชุมชน2019-06-052019-06-05โครงการอบรมการกำจัดขยะมุลฝอย ในชุมชน0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
239226เฉลิมพระชมน์พรรษา2019-06-032019-06-03เฉลิมพระชมน์พรรษา0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
240211โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน 2019-02-272019-02-27โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
241210โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน2019-02-262019-02-26โครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 25620000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
242212​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ได้นำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าดับไฟไหม้ป่ายูคาที่ทางดอนตูมมาบ้านเม่นใหญ่2019-02-262019-02-26วันที่​ 26​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ได้นำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าดับไฟไหม้ป่ายูคาที่ทางดอนตูมมาบ้านเม่นใหญ่0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
243213องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรบรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน. ม 6. 10. 15.2019-02-252019-02-25วันที่. 25. กุมภาพันธ์. 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการอบรบรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลแก่งเลิงจาน. ม 6. 10. 15.0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
244214กองคลัง ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก2019-02-252019-02-25กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีฯ ณ วัดสุวรรณาวาส บ้านหนองจิก0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
245215ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการต่อใบอนุญาตโรงแรมแก้วทอแสงกับคณะกรรมการจังหวัด2019-02-252019-02-25องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. มอบนิติกรและหัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคารลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการต่อใบอนุญาตโรงแรมแก้วทอแสงกับคณะกรรมการจังหวัด0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
246216​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งานกองสาธาฯได้รับแจ้งด่วนว่ามีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเกิดที่บ้านหนองใหญ่ ม.3 2019-02-152019-02-15​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งานกองสาธาฯได้รับแจ้งด่วนว่ามีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเกิดที่บ้านหนองใหญ่ ม.30000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
247217ประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดทำโครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ. 25622019-02-152019-02-15วันที่. 15. กุมภาพันธ์. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดทำโครงการอบรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะในชุมชนหมู่บ้านตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ. 25620000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
248218งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัยเมื่อเวลา 15.30 นมีเหตุไฟไหม้ป่าบ้านหนองโนจึงขอความช่วยเหลือมาที่ อ บ ต แก่งเลิงให้เข้าช่วยดับไฟจึงนำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าช่วยเหลือครับตอนนี้ได้คุ่มไฟได้ระดับ 22019-02-142019-02-14วันที่​ 14​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​งาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัยเมื่อเวลา 15.30 นมีเหตุไฟไหม้ป่าบ้านหนองโนจึงขอความช่วยเหลือมาที่ อ บ ต แก่งเลิงให้เข้าช่วยดับไฟจึงนำรถน้ำพร้อมกู้ชีพเข้าช่วยเหลือครับตอนนี้ได้คุ่มไฟได้ระดับ 20000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
249219กองช่างออกพื้นที่ซ่อมไฟแสงสว่าง ม 32019-02-142019-02-14วันที่. 14. กุมภาพันธ์. 2562. กองช่างออกพื้นที่ซ่อมไฟแสงสว่าง ม 30000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
250221ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สามัญที่ 1/2562. ครั้งที่. 12019-02-142019-02-14วันที่. 14. กุมภาพันธ์. 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย สามัญที่ 1/2562. ครั้งที่. 10000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
251222 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ได้รับการเกียรติ จากสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดมหาสารคาม รายการกะเทาเปลือกคอร์รัปชั่น. ซึ่งเผยแพราทุกวันเสาร์. เวลา 22.30. - 23.30. น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย. NBT2019-02-132019-02-13วันที่. 13. กุมภาพันธ์. 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ได้รับการเกียรติ จากสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดมหาสารคาม รายการกะเทาเปลือกคอร์รัปชั่น. ซึ่งเผยแพราทุกวันเสาร์. เวลา 22.30. - 23.30. น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย. NBT0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
252223วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ออกพื้นที่ช่วยเหลือ​เกษตรกร​ทำนาปรัง2019-02-112019-02-11วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2562​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ออกพื้นที่ช่วยเหลือ​เกษตรกร​ทำนาปรัง0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
253224 เวลา​ 08.00​ น​ เข้าแถวสวดมนต์​เคารพธงชาติและนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ มอบนโยบายการทำงาน2019-02-112019-02-11วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2562​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ เวลา​ 08.00​ น​ เข้าแถวสวดมนต์​เคารพธงชาติและนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ต​ำ​บล​แก่ง​เ​ลิง​จาน​ มอบนโยบายการทำงาน0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม
254225องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกันจัดสถานที่งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด เพื่อเตรียมเวทีประกวด ณ. อำเภอเมืองมหาสารคาม2019-02-092019-02-09วันที่. 9. กุมภาพันธ์. 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ร่วมกันจัดสถานที่งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด เพื่อเตรียมเวทีประกวด ณ. อำเภอเมืองมหาสารคาม0000-00-00adminclick ดูกิจกรรม


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208