หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 26 ผลลัพธ์

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ขนาด กว้าง 5.40 เมตร ยาว 22.50 เมตร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ15
2ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ38
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟสัญญาณฉุกเฉินแสงวับวาบ และไฟส่องสว่าง-ไฟสปอร์ตไลน์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ43
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องติดรถยนต์ กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ47
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ38
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 30 รายการกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ39
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ24
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ10
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ9
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ9
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ12
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ13
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตันกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ17
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ12
15ประกวด ราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ต้น กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ11
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ13
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.28-003 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ12
18ะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ13
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดับ พร้อมประดับตกแต่ง โครงการรับเสด็จฯกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ11
20ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-003 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ16


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208