หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

สถิติการให้บริการ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1สถิติการให้บริการประชาชน เรื่องร้องราวร้องเรียน -ร้องทุกข์ งานนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ7
2สถิติการให้บริการประชาชน งานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ19
3สถิติการให้บริการประชาชน งานไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ต.ค.2564 - มีนาคม 2565)กองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ17
4รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)กองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ12
5สถิติการให้บริการประชาชน งานบริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)ส่วนส่งเสริมการเกษตรอุไรวรรณ อุดมวิเศษ12
6สถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ6
7สถิติการให้บริการประชาชน งานชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ13
8รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าส่วนส่งเสริมการเกษตรอุไรวรรณ อุดมวิเศษ147
9รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานการให้บริการน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ119
10รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ116
11สถิติการให้บริการประชาชน งานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ125
12สถิติการให้บริการประชาชน งานชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ115
13สถิติการให้บริการประชาชน งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ120
14สถิติการให้บริการประชาชน งานลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ133
15สถิติการให้บริการประชาชน งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ132
16สถิติการให้บริการประชาชน งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ114
17สถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ122
18สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ127


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208