หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

สถิติการให้บริการ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าส่วนส่งเสริมการเกษตรอุไรวรรณ อุดมวิเศษ52
2รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานการให้บริการน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ53
3รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ44
4สถิติการให้บริการประชาชน งานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ44
5สถิติการให้บริการประชาชน งานชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ43
6สถิติการให้บริการประชาชน งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ48
7สถิติการให้บริการประชาชน งานลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ51
8สถิติการให้บริการประชาชน งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ50
9สถิติการให้บริการประชาชน งานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ36
10สถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ43
11สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ44


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208