หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ148
2คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ123
3คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ105
4คู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารกองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ124
5คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ110
6คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ120
7คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ110
8คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ123
9คู่มือการรับชำระภาษีป้ายกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ108
10คู่มือการรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ115


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208