หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

������������������������������������������������������������������������������������������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1คู่มือการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ143
2คู่มือและมาตรฐานการปฎิบัติงานของ อปท.สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ130
3คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ120
4คู่มือการปฎิบัติงาน งานลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ144
5คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แก่งเลิงจานส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ149
6คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ207
7คู่มือการปฏิบัติงานนายทะเบียนพาณิชย์สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ175
8คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติราชการสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ178
9คู่มือการปฎิบัติงานธุรการสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ210


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208