หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

คู่มือหรือมาตร�าน�ารป�ิบัติงาน

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ17
2คู่มือการปฏิบัติงานนายทะเบียนพาณิชย์สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ17
3คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติราชการสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ14
4คู่มือการปฎิบัติงานธุรการสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ16


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208