หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างอาคารกองช่างอุไรวรรณ อุดมวิเศษ10
2แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ324
3แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ309
4แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์สำนักปลัด-398
5ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสำนักปลัด-392
6ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย ร.ส่วนกองสวัสดิการสังคม-1,416
7ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บขยะมูลฝอย จส่วนกองสวัสดิการสังคม-310
8แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์สำนักปลัด-398


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208