หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���.9(8)

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผน/โครงการสำนักปลัด-264
2การบริหารงานงบประมาณ (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-247
3ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร--230
4รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา--249
5ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำนักปลัด-228
6กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการพัสดุสำนักปลัด-238
7แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562กองคลัง-208
8สรุปผลการจัดการพัสดุแต่ละรอบเดือน ตามแบบ สขร.1กองคลัง-205
9หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงานสำนักปลัด-208
10ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนสำนักปลัด-221
11รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนสำนักปลัด-204
12วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานสำนักปลัด-190
13รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-207
14ประกาศ กขร.เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างสำนักปลัด-244
15หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสำนักปลัด-198
16แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-190
17แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-194


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208