หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
157.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผน/โครงการ2019-07-29สำนักปลัด-19
257.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)การบริหารงานงบประมาณ (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน2019-07-29สำนักปลัด-24
357.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร2019-07-29--24
457.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา2019-07-29--31
557.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม2019-07-29สำนักปลัด-21
657.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการพัสดุ2019-07-29สำนักปลัด-23
757.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 25622019-07-29กองคลัง-21
857.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)สรุปผลการจัดการพัสดุแต่ละรอบเดือน ตามแบบ สขร.12019-07-29กองคลัง-25
957.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน2019-07-29สำนักปลัด-20
1057.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน2019-07-29สำนักปลัด-25
1157.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน2019-07-29สำนักปลัด-21
1257.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน2019-07-29สำนักปลัด-20
1357.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน2019-07-29สำนักปลัด-27
1457.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)ประกาศ กขร.เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง2019-07-29สำนักปลัด-20
1557.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี2019-07-29สำนักปลัด-20
1657.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน2019-07-29สำนักปลัด-18
1757.ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน2019-07-29สำนักปลัด-18


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208