หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผน/โครงการสำนักปลัด-42
2การบริหารงานงบประมาณ (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-47
3ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร--48
4รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา--58
5ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำนักปลัด-46
6กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการพัสดุสำนักปลัด-46
7แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562กองคลัง-44
8สรุปผลการจัดการพัสดุแต่ละรอบเดือน ตามแบบ สขร.1กองคลัง-49
9หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงานสำนักปลัด-44
10ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนสำนักปลัด-48
11รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนสำนักปลัด-45
12วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานสำนักปลัด-43
13รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-50
14ประกาศ กขร.เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างสำนักปลัด-42
15หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสำนักปลัด-43
16แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-38
17แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-36


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208