หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะ�รรม�าร�ำหนด ม.9(8)

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผน/โครงการสำนักปลัด-51
2การบริหารงานงบประมาณ (1) แผนงาน/โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-58
3ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร--58
4รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา--70
5ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำนักปลัด-58
6กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการพัสดุสำนักปลัด-58
7แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562กองคลัง-55
8สรุปผลการจัดการพัสดุแต่ละรอบเดือน ตามแบบ สขร.1กองคลัง-59
9หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงานสำนักปลัด-55
10ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนสำนักปลัด-58
11รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนสำนักปลัด-55
12วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานสำนักปลัด-54
13รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-59
14ประกาศ กขร.เรื่อง ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างสำนักปลัด-53
15หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีสำนักปลัด-54
16แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-47
17แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสำนักปลัด-45


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208