หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

งานจัดเก็บรายได้

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ค ำร้องขอแก้ไขบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง/บัญชีรำยกำรห้องชุด ตำมมำตรำ 32 พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ19
2ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมกองคลัง-97
3แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1กองคลัง-150
4แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย ภป.4กองคลัง-136
5แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9กองคลัง-136
6แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 2กองคลัง-148
7คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ปี พ.ศ.2560กองคลัง-180
8ประกาศ การแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง พ.ศ.2550กองคลัง-119


จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208