หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 21 ผลลัพธ์

งานจัดเก็บรายได้

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน กรมธนารักษ์ (ตำบลแก่งเลิงจาน)กองคลังไม่ระบุ13
2ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างจังหวัดมหาสารคาม กรมธนารักษ์กองคลังไม่ระบุ5
3ค ำร้องขอแก้ไขบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง/บัญชีรำยกำรห้องชุด ตำมมำตรำ 32 พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ236
4ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภดส.1)กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ120
5ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)ภดส.1กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ163
6บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตำบลแก่งเลิงจานกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ122
7บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ170
8คำนิยามโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ135
9ตารางอัตราค่าเสือมราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเอกสารกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ126
10ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ภดส.3)ประกาศกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ146
11บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 3) 1ภดส.กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ137
12บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 3)2กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ77
13บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 3) 3กองคลังไม่ระบุ86
14ประกาศ เรื่องการสำรวจและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานประกาศกองคลังไม่ระบุ148
15ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมกองคลัง-288
16แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1กองคลัง-366
17แบบอุทธรณ์ภาษีป้าย ภป.4กองคลัง-314
18แบบอุทธรณ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 9กองคลัง-348
19แบบแสดงรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภรด 2กองคลัง-364
20คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ปี พ.ศ.2560กองคลัง-417


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208