หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

รายงานผล�ารใช้จ่ายงบประมาณ

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562กองคลัง-153
2รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ154


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208