หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน ประจำเดือน

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ58
2รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ54
3รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ53
4รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ121
5รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายนกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ119
6รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ186
7รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ165
8งบรายรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคมสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ155
9รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ129
10รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายนกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ135
11รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ123
12รายการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคมกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ90


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208