หนังสือทังหมด

แสดง 161 ถึง 180 จาก 206 ผลลัพธ์

���������������������������������������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
161ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ264
162ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ291
163ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ261
164ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ274
165ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ270
166ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ256
167ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะสำนักปลัด-261
168ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒กองคลัง-247
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลแก่งเลิงจานส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ153
170แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล/ตำบล/แทนตำแหน่งที่ว่างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-231
171ประกาศ รายชื่อผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์สำนักปลัด-253
172ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ88
173ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์สำนักปลัด-255
174ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการมาตรการควบคุมภายในสำนักปลัด-266
175ประชาสัมพันธ์ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management policy ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน7สำนักปลัด-225
176ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ85
177ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานงานขับรถยนต์สำนักปลัด-245
178ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563สำนักปลัด-299
179การนัดประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)สำนักปลัด-259
180ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)สำนักปลัด-269


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208