หนังสือทังหมด

แสดง 121 ถึง 140 จาก 206 ผลลัพธ์

���������������������������������������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
121เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ176
122ประกาศ รายชื่อผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ150
123ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ181
124ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ202
125รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ188
126แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายบริหาร (กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ160
127ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการมาตรการควบคุมภาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ199
128แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การขายทอดตลาด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีความประสงค์จะขาดทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ. 2562กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ178
129ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ189
130ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ185
131ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คนส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ175
132ประกาศ เรื่อง ขยายยะยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ192
133แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ191
134ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ198
135ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ219
136ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ229
137ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ196
138ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ203
139ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ228
140ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ217


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208