หนังสือทังหมด

แสดง 81 ถึง 100 จาก 206 ผลลัพธ์

���������������������������������������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
81ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 / 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ147
82ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ144
83ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ130
84ประชาสัมพันธ์คัดเลือกพ่อตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ119
85อบต.แก่งเลิงจาน ขอเชิญชวนร่วม “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัว ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่งส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ139
86ประชาสัมพันธ์ตางรางการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคระบาดใน โค-กระบือ (โรคลัมปี สกิน)ส่วนส่งเสริมการเกษตรอุไรวรรณ อุดมวิเศษ155
87ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ จังหวัดมหาสารคาม และประชาสัมพันธ์ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานส่วนส่งเสริมการเกษตรอุไรวรรณ อุดมวิเศษ138
88 เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ156
89ประชาสัมพันธ์ ตารางการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ160
90ขอเชิญร่วมกิจกรรมและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ156
91ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ142
92ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ143
93ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ149
94ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ138
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ228
96ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ122
97ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือน เมษายน 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ127
98ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ลงทะเบียน มีนาคม 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ123
99แอปพลิเคชัน “รู้ทัน : Roo Than” สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ198
100ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ213


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208