หนังสือทังหมด

แสดง 61 ถึง 80 จาก 206 ผลลัพธ์

���������������������������������������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
61ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 /2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ99
62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงทะเบียน ก.ค.64)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ107
63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียน ก.ค.64)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ100
64รายงานประชาชนผู้กักกันตัว ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community Isolation :CI) สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ110
65ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ99
66ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25 / 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ104
67ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ124
68ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองมหาสารคามระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ98
69ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ107
70ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระดับพื้นที่สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ105
71ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ103
72ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ100
73ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ96
74ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ105
75ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 www.dnd.go.thสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ142
76แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ127
77ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ113
78ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ119
79ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ109
80ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงทะเบียน พฤษภาคม พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ116


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208