หนังสือทังหมด

แสดง 41 ถึง 60 จาก 206 ผลลัพธ์

���������������������������������������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
41สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 14 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ112
42ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ104
43สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วัน13 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ104
44สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 12 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ127
45สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 11 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ121
46ประชาสัมพันธ์ สำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ146
47ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 91/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ130
48ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ158
49ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ146
50ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ114
51ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่องกำหนดจำนวนประกาศหรือป้ายที่เกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ115
52ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ102
53ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 /2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ86
54แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ87
55ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ90
56ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 (ลงทะเบียน กันยายน 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ80
57ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ84
58ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียนเดือนสิงหาคม 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ80
59ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงทะเบียน เดือนสิงหาคม 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ76
60ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ83


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208