หนังสือทังหมด

แสดง 21 ถึง 40 จาก 206 ผลลัพธ์

���������������������������������������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
21ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ลงทะเบียน พ.ย.64)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ59
22ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ61
23ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ97
24ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ67
25ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างไม่เป็นทางการ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย.2564)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ91
26ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ71
27ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างไม่เป็นทางการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย.2564)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ96
28 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ97
29 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ93
30 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่43/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ95
31ประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุด้วยตนเองผ่านระบบนี้ได้เลย โดยไม่ต้องไป สำนักทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ97
32ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ68
33ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ133
34ประชาสัมพันธ์รอบรู้สาระการเลือกตั้ง ชุดที่ 1สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ80
35แผนพับการเลือกตั้งสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ116
36ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก.อบต.อบต.แก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ112
37ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ109
38สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 15 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ125
39รายงานยอดผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ130
40ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก.อบต.สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ125


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208