หนังสือทังหมด

แสดง 181 ถึง 200 จาก 206 ผลลัพธ์

���������������������������������������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
181ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจานและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)สำนักปลัด-266
182ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562สำนักปลัด-255
183ประกาศนัดประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562สำนักปลัด-262
184ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)สำนักปลัด-241
185ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจานและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยฯสำนักปลัด-243
186ประกาศผลผู้สอบผ่านการสรรหาและคัดเลือกสำนักปลัด-266
187ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสำนักปลัด-236
188ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม--242
189ประกาศใช้การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563สำนักปลัด-232
190แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ259
191นโยบาย กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานกองคลัง-268
192แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562 - 2564)สำนักปลัด-247
193นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปราศจากการทุจริตสำนักปลัด-247
194แผนพัฒนาสามปี 2561-2564-สำนักปลัด-273
195รับสมัครสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ -สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ308
196รายรับ-รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ307
197แผนพัฒนาสามปีตําบลแก่งเลิงจาน ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559-สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ316
198ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด-233
199ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559สำนักปลัด-216
200ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559สำนักปลัด-215


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208