หนังสือทังหมด

ทั้งหมด 206 ผลลัพธ์

���������������������������������������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง งดการช่วยเหลือถุงยังชีพผู้กักกันตัว ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 (เป็นการชั่วคราว)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ40
2ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ31
3ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ110
4องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประชาสัมพันธ์กำหนดการ โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ41
5ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนญืพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ30
6ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยตรวจดูรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ31
7ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง กำหนดมาตรการงดให้บริการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ยับยั้งและจำกัดการแพร่ระบาดฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ50
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง กำหนดมาตรการงดให้บริการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ยับยั้งและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และแนวทางปฏิบัติในการติดต่อรับบริการฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ38
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2565ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ28
10ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5- 6 /2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ75
11ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ52
12ประชาสัมพันธ์ ศูนย์โควิด - 19 จังหวัดมหาสารคามสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ38
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ68
14ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ50
15ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ37
16ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ97
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ49
18ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ44
19ประชาสัมพันธ์ บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovalion Nows) เดือน พฤศจิกายน 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ100
20ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงทะเบียน พ.ย.64)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ70
21ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ลงทะเบียน พ.ย.64)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ59
22ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ62
23ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ98
24ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ68
25ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างไม่เป็นทางการ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย.2564)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ92
26ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ72
27ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างไม่เป็นทางการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย.2564)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ97
28 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ98
29 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ94
30 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่43/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ96
31ประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุด้วยตนเองผ่านระบบนี้ได้เลย โดยไม่ต้องไป สำนักทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ99
32ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ69
33ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ134
34ประชาสัมพันธ์รอบรู้สาระการเลือกตั้ง ชุดที่ 1สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ80
35แผนพับการเลือกตั้งสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ116
36ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก.อบต.อบต.แก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ112
37ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ109
38สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 15 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ125
39รายงานยอดผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ130
40ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก.อบต.สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ125
41สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 14 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ112
42ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ104
43สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วัน13 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ104
44สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 12 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ127
45สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 11 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ121
46ประชาสัมพันธ์ สำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ146
47ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 91/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ129
48ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ158
49ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ146
50ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ114
51ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่องกำหนดจำนวนประกาศหรือป้ายที่เกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ115
52ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ102
53ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 /2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ86
54แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ87
55ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ90
56ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 (ลงทะเบียน กันยายน 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ80
57ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ84
58ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียนเดือนสิงหาคม 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ80
59ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงทะเบียน เดือนสิงหาคม 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ76
60ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ83
61ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 /2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ99
62ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงทะเบียน ก.ค.64)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ107
63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ลงทะเบียน ก.ค.64)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ100
64รายงานประชาชนผู้กักกันตัว ศูนย์พักคอยตำบลแก่งเลิงจาน (Community Isolation :CI) สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ110
65ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ99
66ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25 / 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ104
67ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ124
68ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคามและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองมหาสารคามระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ98
69ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ107
70ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระดับพื้นที่สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ105
71ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ103
72ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานเรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ100
73ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ96
74ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ105
75ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 121 www.dnd.go.thสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ142
76แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ127
77ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ113
78ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ119
79ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ109
80ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงทะเบียน พฤษภาคม พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ116
81ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 / 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ147
82ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ144
83ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ130
84ประชาสัมพันธ์คัดเลือกพ่อตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2564ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ119
85อบต.แก่งเลิงจาน ขอเชิญชวนร่วม “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัว ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่งส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ139
86ประชาสัมพันธ์ตางรางการออกฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลง หรือพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณที่อยู่อาศัยหรือคอกสัตว์ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน เพื่อป้องกันโรคระบาดใน โค-กระบือ (โรคลัมปี สกิน)ส่วนส่งเสริมการเกษตรอุไรวรรณ อุดมวิเศษ155
87ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ จังหวัดมหาสารคาม และประชาสัมพันธ์ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานส่วนส่งเสริมการเกษตรอุไรวรรณ อุดมวิเศษ138
88 เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ156
89ประชาสัมพันธ์ ตารางการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ160
90ขอเชิญร่วมกิจกรรมและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ156
91ประกาศ เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ142
92ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ143
93ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ149
94ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ138
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ228
96ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ122
97ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือน เมษายน 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ127
98ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ลงทะเบียน มีนาคม 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ123
99แอปพลิเคชัน “รู้ทัน : Roo Than” สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ198
100ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ213
101ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ166
102ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ลงทะเบียน กุมภาพันธ์ 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ118
103ประชาสัมพันธ์เอกสารประชาสัมพันธ์และคู่มือยืนยันผู้ประกอบการโครงการเราชนะการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเราชนะกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ161
104ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ลงทะเบียน มกราคม 2564)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ141
105แจ้งประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 และประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศองค์การสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ184
106ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สำนักปลัด อบต.แก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ210
107ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ขอกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศบาลสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ117
108ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ90
109ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสาสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ211
110ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ175
111ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ184
112ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ172
113ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ171
114ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ181
115ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ลงทะเบียน พฤศจิกายน 2563)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ121
116ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง สังกัด สำนักปลัด อบต.แก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ192
117ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รับระหว่างวันที่ 9 - 21 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ201
118ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.25-008 สายบ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 และจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.28-013 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ166
119ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ120
120เรื่อง รายชื่อผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ163
121เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ประกาศนัดประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ176
122ประกาศ รายชื่อผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ150
123ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ181
124ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ202
125รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ188
126แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายบริหาร (กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ160
127ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการมาตรการควบคุมภาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ199
128แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การขายทอดตลาด ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีความประสงค์จะขาดทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ. 2562กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ178
129ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ189
130ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ185
131ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คนส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ175
132ประกาศ เรื่อง ขยายยะยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ192
133แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ191
134ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ198
135ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ219
136ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ229
137ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ196
138ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ203
139ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ229
140ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ217
141ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ236
142การนัดประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ229
143ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ219
144ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ214
145เรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ201
146ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ261
147ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ207
148ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ304
149ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ268
150ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ228
151ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ251
152ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ233
153ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สินสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ257
154ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ263
155ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ260
156ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ256
157ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ252
158ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ258
159ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ292
160ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ271
161ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ264
162ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้สูงอายุส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ291
163ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ261
164ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ274
165ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน และข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ270
166ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ256
167ประกาศ รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะสำนักปลัด-261
168ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒กองคลัง-247
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลแก่งเลิงจานส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ153
170แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล/ตำบล/แทนตำแหน่งที่ว่างส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม-231
171ประกาศ รายชื่อผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์สำนักปลัด-253
172ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ88
173ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์สำนักปลัด-255
174ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการมาตรการควบคุมภายในสำนักปลัด-266
175ประชาสัมพันธ์ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร Enterprise Risk Management policy ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน7สำนักปลัด-225
176ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปีกองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ85
177ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานงานขับรถยนต์สำนักปลัด-245
178ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563สำนักปลัด-299
179การนัดประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)สำนักปลัด-259
180ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)สำนักปลัด-269
181ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจานและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)สำนักปลัด-266
182ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562สำนักปลัด-255
183ประกาศนัดประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562สำนักปลัด-262
184ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)สำนักปลัด-241
185ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แก่งเลิงจานและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อยฯสำนักปลัด-243
186ประกาศผลผู้สอบผ่านการสรรหาและคัดเลือกสำนักปลัด-266
187ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปสำนักปลัด-236
188ประกาศรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม--242
189ประกาศใช้การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563สำนักปลัด-232
190แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ259
191นโยบาย กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานกองคลัง-268
192แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2562 - 2564)สำนักปลัด-247
193นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปราศจากการทุจริตสำนักปลัด-247
194แผนพัฒนาสามปี 2561-2564-สำนักปลัด-273
195รับสมัครสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ -สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ308
196รายรับ-รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ307
197แผนพัฒนาสามปีตําบลแก่งเลิงจาน ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559-สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ316
198ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด-233
199ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559สำนักปลัด-216
200ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559สำนักปลัด-215
201คู่มือสําหรับประชาชนสำนักปลัด-227
202ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562สำนักปลัด-249
203ประกาศ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัย สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ225
204ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.จังหวัดมหาสารคามกองคลัง-258
205ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2561กองคลัง-247
206ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ214


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208