หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 193 ผลลัพธ์

���������������������������������������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ2
2ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ4
3ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ28
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ13
5ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ9
6ประชาสัมพันธ์ บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovalion Nows) เดือน พฤศจิกายน 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ42
7ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงทะเบียน พ.ย.64)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
8ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ลงทะเบียน พ.ย.64)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ14
9ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ17
10ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ45
11ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2562สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ25
12ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างไม่เป็นทางการ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย.2564)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ50
13ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ27
14ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อย่างไม่เป็นทางการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย.2564)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ51
15 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ35
16 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ34
17 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่43/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ38
18ประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุด้วยตนเองผ่านระบบนี้ได้เลย โดยไม่ต้องไป สำนักทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ41
19ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ27
20ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ61


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208