หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 213 ผลลัพธ์

���������������������������������������

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565กองคลังอุไรวรรณ อุดมวิเศษ8
2ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ24
3รายผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ14
4ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง (ชนิดหมอกควัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ27
5ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 / 2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ31
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การรับการโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ45
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง งดการช่วยเหลือถุงยังชีพผู้กักกันตัว ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 (เป็นการชั่วคราว)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ65
8ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ54
9ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ134
10องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประชาสัมพันธ์กำหนดการ โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ66
11ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนญืพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ52
12ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยตรวจดูรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ55
13ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง กำหนดมาตรการงดให้บริการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ยับยั้งและจำกัดการแพร่ระบาดฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ67
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง กำหนดมาตรการงดให้บริการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ยับยั้งและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และแนวทางปฏิบัติในการติดต่อรับบริการฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ56
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2565ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ38
16ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5- 6 /2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ99
17ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ66
18ประชาสัมพันธ์ ศูนย์โควิด - 19 จังหวัดมหาสารคามสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ53
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ83
20ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ65


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208