หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 206 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง งดการช่วยเหลือถุงยังชีพผู้กักกันตัว ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 (เป็นการชั่วคราว)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ40
2ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ31
3ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ110
4องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประชาสัมพันธ์กำหนดการ โครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ41
5ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนญืพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ30
6ประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยตรวจดูรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ31
7ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง กำหนดมาตรการงดให้บริการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ยับยั้งและจำกัดการแพร่ระบาดฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ50
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง กำหนดมาตรการงดให้บริการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ยับยั้งและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และแนวทางปฏิบัติในการติดต่อรับบริการฯสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ38
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2565ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ28
10ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5- 6 /2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ75
11ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ52
12ประชาสัมพันธ์ ศูนย์โควิด - 19 จังหวัดมหาสารคามสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ38
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ68
14ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ49
15ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ37
16ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ97
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ49
18ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ44
19ประชาสัมพันธ์ บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovalion Nows) เดือน พฤศจิกายน 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ100
20ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.แก่งเลิงจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ลงทะเบียน พ.ย.64)ส่วนกองสวัสดิการสังคมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ69


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208