หนังสือทังหมด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 172 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#รายละเอียดเลขที่หนังสือฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Download
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก.อบต.อบต.แก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ10
2ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ8
3สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 15 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
4รายงานยอดผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ20
5ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สมัครสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก.อบต.สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ14
6สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 14 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ15
7ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ9
8สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วัน13 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ9
9สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 12 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ19
10สรุปผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 11 ตุลาคม 2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ15
11ประชาสัมพันธ์ สำนักงานงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ35
12ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขที่ 91/2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ18
13ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ35
14ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน. อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ50
15ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ36
16ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ9
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่องกำหนดจำนวนประกาศหรือป้ายที่เกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ11
18ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 /2564 สำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ12
19แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักปลัดอุไรวรรณ อุดมวิเศษ14
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กรณีเหตุพิเศษส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอุไรวรรณ อุดมวิเศษ13


จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208