รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208