ผู้บริหาร | สมาชิกสภา |
สำนักปลัด | กองคลัง | กองช่าง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองสวัสดิการสังคม | กองส่งเสริมการเกษตร |

ผู้บริหาร


นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน


นายณรงค์ จันทร์ลุน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน

ร้อยตรีอุทัย กาสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน


นายอะไพ งามเมือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208