ผู้บริหาร


นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 0868641744


นายณรงค์ จันทร์ลุน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 0642606124

ร้อยตรีอุทัย กาสิงห์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 0872342636


นายอะไพ งามเมือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
จัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208