องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน

นายก
นายประเด็น พลเหลา
นายก อบต.แก่งเลิงจาน
เบอร์โทร 0840343144
ปลัด
นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ปลัด อบต.แก่งเลิงจาน
เบอร์โทร : 0818725686

แก่งเลิงจานธารสวยใส เสื่อกกไหลใจงามล้ำ ฮีตครองธรรมสืบอีสาน ราษฎร์สำราญด้วยวิถีที่พอเพียง

ดูทั้งหมด..224

News !! News

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot ๒๐ จังหวัดมหาสารคาม”
    [] [วันที่ : 2022-09-20 ,อ่าน : 39 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
    [] [วันที่ : 2022-09-01 ,อ่าน : 42 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
    [] [วันที่ : 2022-08-30 ,อ่าน : 49 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30 / 2565
    [] [วันที่ : 2022-08-29 ,อ่าน : 106 ]
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    [] [วันที่ : 2022-08-11 ,อ่าน : 49 ]
ดูทั้งหมด..37

NEWs !! News

งานกิจสภา

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
    [] [วันที่ : 2022-06-02 ,อ่าน : 64 ]
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา ,รองประธานสภา,เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
    [] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 87 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565
    [] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 82 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566
    [] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 84 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจานและข้อกำหนดการรักษาความสงบเรียบร้อย
    [] [วันที่ : 2022-01-10 ,อ่าน : 82 ]
ดูทั้งหมด..13

NEW !! News

กฏหมาย/ระเบียบ กิจสภา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
    [] [วันที่ : 2021-06-30 ,อ่าน : 191 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
    [] [วันที่ : 2021-05-25 ,อ่าน : 170 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563
    [] [วันที่ : 2021-05-24 ,อ่าน : 186 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ.2543
    [] [วันที่ : 2021-03-01 ,อ่าน : 142 ]
พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    [] [วันที่ : 2021-01-04 ,อ่าน : 166 ]
ดูทั้งหมด..7

News !! News

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี+รอบ+6+เดือน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    [] [วันที่ : 2022-07-26 ,อ่าน : 51 ]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)
    [] [วันที่ : 2022-04-26 ,อ่าน : 93 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
    [] [วันที่ : 2021-07-20 ,อ่าน : 202 ]
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2021-04-23 ,อ่าน : 237 ]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
    [] [วันที่ : 2021-04-01 ,อ่าน : 351 ]
ดูทั้งหมด..9

News !! News

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2022-04-22 ,อ่าน : 102 ]
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม
    [-] [วันที่ : 2022-03-23 ,อ่าน : 108 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2022-01-28 ,อ่าน : 162 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    [] [วันที่ : 2022-01-28 ,อ่าน : 86 ]
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2021-11-29 ,อ่าน : 162 ]
ดูทั้งหมด..19

News !! News

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    [] [วันที่ : 2022-04-18 ,อ่าน : 82 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2021-10-12 ,อ่าน : 35 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    [] [วันที่ : 2021-10-07 ,อ่าน : 50 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ก่อสร้างถนนหินคลุกถนนในตำบล หมู่ที่ 1)
    [] [วันที่ : 2021-09-10 ,อ่าน : 171 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ28-019 สายบ้านหัวช้าง ม.11)
    [] [วันที่ : 2021-09-10 ,อ่าน : 159 ]
ดูทั้งหมด..53

News !! News

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 29 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [] [วันที่ : 2022-04-22 ,อ่าน : 63 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [] [วันที่ : 2022-03-11 ,อ่าน : 57 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [] [วันที่ : 2022-03-11 ,อ่าน : 61 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [] [วันที่ : 2022-03-07 ,อ่าน : 59 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    [] [วันที่ : 2022-03-04 ,อ่าน : 55 ]
ดูทั้งหมด..1

My logo


  1 . [P0) จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  2 . [15) ซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  3 . [P0) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 32,860 ถุง และนม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน 8,060 กล่อง จำนวน 132 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  4 . [P0) จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า รหัสครุภัณฑ์ 012/58/0001 ดังนี้ เปลี่ยนกระทะล้อ หรือยาง 4 ล้อ , เช็ก และ/หรือปรับตั้งศูนย์ล้อ , รายการอัดจาระบีเครนทุกจุด , ยางรถยนต์ 215/70R15C T/L , จุ๊บวาล์ว (65 PSI) , จาระบีสายไหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  5 . [15) จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  6 . [P0) ซื้อยางมะตอย ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 2,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  7 . [B0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 10 จำนวน 1 สาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  8 . [15) จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน ณ บ้านดอนโด หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  9 . [P0) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไม่ลงลูกรังไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
  10 . [P0) จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 7 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 89 ท่อน พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ขนาด 1.30x1.30x1.40 เมตร พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง] -> คลิกอ่าน..
แสดงผล 10 รายการล่าสุด คลิกที่นี่ >> ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด..24

Collect income !! News

งานจัดเก็บรายได้

ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565
    [ประกาศ] [วันที่ : 2022-06-28 ,อ่าน : 48 ]
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
    [ประกาศขยายระยะเวลา] [วันที่ : 2022-02-04 ,อ่าน : 42 ]
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 อบต.แก่งเลิงจาน
    [ประกาศราคาประเมิน 2565] [วันที่ : 2021-12-17 ,อ่าน : 59 ]
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565
    [ภดส 3 ปี 2565] [วันที่ : 2021-12-01 ,อ่าน : 41 ]
ประกาศการออกสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565
    [ประกาศการออกสำรวจ] [วันที่ : 2021-11-01 ,อ่าน : 58 ]
ดูทั้งหมด..216

กิจกรรม !! News

กิจกรรม

กิจกรรมเคารพธงชาติและ ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565
....วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-28 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
“ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา”
....วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหาร.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-23 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้น เกษตกรที่ได้ผลกระทบจากโรคระบาดในสัตว์โคลัมปี พื้
....วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองส่งเสริมการเกษตรและสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่ว.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-20 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม และโครงการรักษ์คลองสวย น้ำใส เพื่อชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน
....วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม โดยดำเนิน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-14 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการฝึกอบรมความรู้ กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน
....วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันของประชาชนในชุมชน ตำบลแก่งเลิงจาน ประจำป.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-09 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้
....วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ หลังจากได้.....
[โพสต์วันที่ : 2022-09-09 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่.3
....วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะกรรมาธิการธรรมาภิบาลจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่.3 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ .....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-31 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
....วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปก่งเลิงจาน จัดวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปก่งเลิงจาน.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-30 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/ 2565
....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนั.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-29 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการ "อสม.วิถีใหม่นำชุมชนห่างไกล ปลอดภัยโควิด -19 ประจำปีงบประมาณ 2565
....วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารสวนตำบลแก่งเลิงจาน / ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดโครงการ "อสม.วิถีใหม่นำชุมชนห่างไก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-28 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
....วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนแก่งเลิงจาน / ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-27 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ดำเนินการสูบน้ำท่วมขังบริเวณบ้านบ้านเรือนของประชาชนไปในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน
....นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองส่งเสริมการเกษตรดำเนินการสูบน้ำท่วมขังบริเวณบ้านบ้านเรือนของประชาชนไปในเ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-26 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565
....วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการใช้ที่ดินสาธารณะป.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-25 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ประตูระบายน้ำท่าสองคอน และอ่างเก็บน้ำหนองกุดโดย
....วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ผู้แทนราษฎร์จังหวัดม.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-22 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
....นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายไมตรี สิทธิจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-22 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่กินได้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในพื้นที่ของตนเอง ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
....วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดย นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-12 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
สำรวจตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางตามโครงการของศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน
....วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ดำเนินการออกสำรวจตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางตามโครงการของศูนย์ช่วยเหลือชุมชนตำบลแก่งเลิงจาน บ้านหนองจิก หมู่ที.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
....วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิด โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่.....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1
....วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2565 .....
[โพสต์วันที่ : 2022-08-03 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกรีไซเคิล
....วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร นำโดยท่านนายกประเด็น พลเหลา ท่านรองศักดิ์ณรงค์ โนนกอง ท่านรองเกียงศักดิ์ พบศิริ ท่านเลขานุการรัตนาพร เทียมวงศ์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-07-11 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ดูทั้งหมด..216

กิจกรรม !! News

กิจกรรม

ลงพื้นที่หารือหาเเนวทางในการกำจัดขยะตกค้าง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเเยกและเก็บขนขยะ
....วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน บ้านดอนตู.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-28 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ภายในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป
....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการซ่อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ภายในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน ด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประช.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-28 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.กำนัน/ผู้นำชุมชน อบต.หน้าพระลานเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และกลุ่มอาชีพการปลูกพืชสมุนไพร ณ วัดป่าบ้านท่าแร่
....วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้นายเกียงศักดิ์ พบศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นายศักดิ์ณรงค์ โนนกอง รอ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-22 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2565
....นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-13 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ตรวจการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
....วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ บริษัท อารีมิตร ออโต้ เพ้นท์ จำกัด หมู่ 13 .....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-13 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อภายในชุมชน(ไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2565
....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกั.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-06 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจา.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-06 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 2 ช่วงที่ 2 ถนนรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแก่งเลิงจาน
....วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานนิติการ กองช่าง กำนันตำบลแก่งเลิงจาน ผู้ใหญ่บ้านแก่งเลิงจาน หมู่ที่ 13 .....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-06 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน
....นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายงานนิติการออกสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมทั้งรายงานผู้บังคั.....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-02 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ปีงบประมาณ 2565
....วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จัดกิจกรรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี .....
[โพสต์วันที่ : 2022-06-01 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย : “กิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19” ตำบลแก่งเลิงจาน
....วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบแก่งเลิงจาน เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-30 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565
....วันศุกร์ที่ 27 พ ฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนัก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-27 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ตรวจสอบกรณีร้องเรียนทิ้งขยะในเขตพื้นที่ตำบลแก่งเลิงจาน
....วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มอบหมายงานกฎหมายและคดีดำเนินการสำรวจกรณีร้องเรียนการทิ้งขยะเป็นจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลแก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-26 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน
....กิจกรรมการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.แก่งเลิงจาน จัดการเรียนการสอนตามมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-26 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
....นศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบร.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-20 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
มอบชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ แก่อาสาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
....วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เป็นประธานมอบชุดเครื่องแบบปฏิบัติการ แก่อาสาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแ.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-06 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุม ครั้งที่ 4 /2565 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565
....วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน นำโดยนายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์ก.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-05 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
....วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประเด็น พลเหลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจา.....
[โพสต์วันที่ : 2022-05-02 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
เปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565
....วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน เปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดบริการประชาชน อบต.แก่งเลิงจาน ในช่วงเทศกา.....
[โพสต์วันที่ : 2022-04-11 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565
....วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565.....
[โพสต์วันที่ : 2022-04-11 โดย : ผู้ดูแลระบบ]
logo
logo
logo
logo

logo
E-OFFICE

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo logo logo
(QR-CODE อบต.แก่งฯ)
https://www.youtube.com/watch?v=6Vtdwf1yOec    https://www.youtube.com/watch?v=BTX6EashvsE  https://www.youtube.com/watch?v=BTX6EashvsE    https://fb.watch/94LwhGNopJ/      https://www.youtube.com/watch?v=E4_Wnbw-b54&feature=youtu.be          
My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo My logo

จัดตั้ง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
ที่อยู่ : 97 หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทร : 0 4397 1207 และ 0 4397 1208
เบอร์แฟกซ์ : 0 4397 1208

KaengLoengJan Subdistrict Administrative Organization ©2022