สายตรงนายก อบต.

ส่วนราชการ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เชื่อมโยงเว็บไซต์


<<มิถุนายน 2561>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
     
ออนไลน์
133
วันนี้
1419
วานนี้
1571


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

คณะผู้บริหาร


     
 
 
     
นายทรงเกียรติ วรรณจันทร์
ตำแหน่ง :: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายณรงค์ จันทร์ลุน
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายถนอมเกียรติ คำหรือ
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอะไพ งามเมือง
ตำแหน่ง :: เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
ดูรายละเอียด
 

สมาชิกสภา


     
 
 
     
นายมงคล สีอารัญ
ตำแหน่ง :: ประธานสภา (สมาชิกสภา ม.10)
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายประวิทย์ เทียมภักดี
ตำแหน่ง :: รองประธานสภา (สมาชิกสภา ม.8)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางรัตนาพร เทียมวงศ์
ตำแหน่ง :: เลขานุการสภา (สมาชิกสภา ม.15)
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมหมาย งามเมือง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวธนพร สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.1
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุรพล โคจรานนท์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.2
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางคำผัน สีมันตะ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพรทิพย์ ภู่แสร์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.3
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุโรจน์ สีขวา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวารินทร์ โสภา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.4
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางทองเหรียญ อารีรอบ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายไมตรี สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.5
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางรัศมี แสนประดิษฐ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายณัฐสพล ไหมเหลือง
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.6
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวบานเย็น ใหม่คามิ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายใจ พิมพ์โพธิ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.7
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางเจียมจิตร พลคำ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.8
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทองเลิศ โม้ตา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.9
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายฤทัย วิริยะ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.9
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชูชาติ ศรีมันตะ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.10
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายฤทธิรงค์ แก้ววงศ์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.11
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายทนากร ทะไกรราช
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.11
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางพัชรี ทองโสภา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.12
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสำอางค์ จันทร์ลุน
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.12
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสุวรรณา สังข์วงค์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.13
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอำนาจ สอนทะมาตย์เดชา
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.13
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายเครือณรงค์ ขำผิวพรรณ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.14
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมบัติ ภวภูตานนท์
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.14
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางดวงจันทร์ แก้วอรุณ
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.15
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสมพร ทันบาล
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.16
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายอุระ จันทร์ลุน
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.16
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางประกาย อุปแสน
ตำแหน่ง :: สมาชิกสภา ม.17
ดูรายละเอียด
 

สำนักปลัด


     
 
 
     
นางสาวทิพสุคนธ์ ปทุมพร
ตำแหน่ง :: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายรัตนกรัณฑ์ ไพบูลย์
ตำแหน่ง :: รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวณัฐณิชา พรมเพียงช้าง
ตำแหน่ง :: หัวหน้าสำนักปลัด
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวชญานินท์ สมบัติตรา
ตำแหน่ง :: นิติกร
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายธงชัย สุวรรณธาดา
ตำแหน่ง :: นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสมชิต สีดาพรม
ตำแหน่ง :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอริสรา สายวังจิตต์
ตำแหน่ง :: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ดูรายละเอียด
 
นางอุไรวรรณ อุดมวิเศษ
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
นายสันติภาพ หอมสมบัติ
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายเทอดศักดิ์ สำราญรื่น
ตำแหน่ง :: ภารโรง
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางนันทนา ไกรศรีวรรธนะ
ตำแหน่ง :: แม่ครัว
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายณรงค์ ลมงาม
ตำแหน่ง :: คนงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายธนสิทธิ์ เกตุรักษา
ตำแหน่ง :: พนักงานขับรถ
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในหน่วยงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปกครอง งานในหน้าที่ ได้แก่ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานทะเบียนราษฎร

กองคลัง


     
 
 
     
นางเปรมกมล สุจันทร์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองคลัง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางสุภาพร คเณราช
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวเกศศิริ แสงจันทร์
ตำแหน่ง :: นักวิชาการเงินและบัญชี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางอุไรวรรณ ไชยงาม
ตำแหน่ง :: นักวิชาการพัสดุ

ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายมนูญ คงอินทร์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
(ตำแหน่งว่าง)
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานพัสดุ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายประเด็น พลเหลา
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวพรหมภัสสร คลังพระศรี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ ควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน

กองช่าง


     
 
 
     
นางกิติญา เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองช่าง
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายภานุวัตร ภูวนารถ
ตำแหน่ง :: หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายรุ่งศักดิ์ สมบัติศิริ
ตำแหน่ง :: วิศวกรโยธา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวิรัตน์ นะตะ
ตำแหน่ง :: นายช่างโยธา
ดูรายละเอียด
 
นางสาวธันยพัฒน์ คุณเศรษฐ์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวศิริรักษ์ สุภี
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยช่างโยธา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายชูชาติ แพ่งสองคอน
ตำแหน่ง :: คนงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ และการจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักร  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 6 งาน

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
1. การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารในเขตเทศบาล
2. การขอใช้แบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย
3. การขอติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ
4. การซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ
5. การขอนุญาตขุดดิน - ถมดิน
6. การออกใบอนุญาตสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


     
 
 
     
นายสักรินทร์ มหาโชติ
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางโสภา พลเหลา
ตำแหน่ง :: ครูผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวณิรดา ลาจ้อย
ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางกฤชภร เจริญทัพ
ตำแหน่ง :: ผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นางสาวปภาวี พระคลังทอง
ตำแหน่ง :: ผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว การบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน

งานที่เกี่ยวข้อง
1. สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
2. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
4. ฟื้นฟูวิถีไทย เอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาชาวบ้าน
5. ส่งเสริมดนตรี กีฬา ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


(ว่าง)
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดูรายละเอียด
 

(ตำแหน่งว่าง)
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายวิฑูรย์ แก้วอรุณ
ตำแหน่ง :: คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายสุกัน ลันสี
ตำแหน่ง :: คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายณัฐวธันย์ เหล่าผักสาน
ตำแหน่ง :: คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1.  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.  งานรักษาความสะอาด
3.  งานป้องกันและควบคุมโรค
4.  งานธุรการ

กองสวัสดิการสังคม


     
 
 
     
นายธนเดช ทิพยวิชิน
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายชัยสิทธิ กอผจญ
ตำแหน่ง :: นักพัฒนาชุมชน

ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่น และชุมชนแออัด การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 งาน

งานที่ปฏิบัติ
1. งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนในครอบครัวที่มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,เอดส์
2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน เช่น รวมกลุ่มเยาวชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, การพัฒนาสังคม,การให้คำแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
3. งานพัฒนาชุมชน เช่น พัฒนาอาชีพ,ส่งเสริมอาชีพ,จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

กองส่งเสริมการเกษตร


     
 
 
     
นายทศพล เสนามาตย์
ตำแหน่ง :: ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นางอัมพร มะโรงรัตน์
ตำแหน่ง :: เจ้าพนักงานธุรการ
ดูรายละเอียด
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรม  การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน  ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม  โดยกองส่งเสริมการเกษตร  จัดแบ่งส่วนราชการภายในดังนี้
1.  งานส่งเสริมการเกษตร
2.  งานส่งเสริมปศุสัตว์


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย